برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

افسردگی کودکان مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اهواز: نقش پیش بین سلامت روان مادر (افسردگی، اضطراب، وسواس و پرخاشگری)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: شفيعي شيلا*,شهبازي مسعود
 
 *دانشگاه آزاد مسجد سليمان
 
عنوان همایش: همايش ملي پژوهش هاي مديريت و علوم انساني در ايران
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه پژوهشي مديريت مدبر
زمان:  1397دوره 5
 
چکیده: 
هدف از پژوهش حاضر، بررسي افسردگي کودکان مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اهواز: نقش پيش بين سلامت روان مادر (افسردگي، اضطراب، وسواس و پرخاشگري) بود. جامعه آماري در اين پژوهش، کليه کودکان افسرده ي مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اهواز و مادران آن ها بود. نمونه پژوهش شامل 180 نفر از اين کودکان و مادران بود که به روش تصادفي طبقه اي انتخاب شد. براي گردآوري داده ها از تست افسردگي بک کودکان و نوجوانان CDS-A))، و همچنين از پرسشنامه فهرست تجديد نظر شده ي علائم رواني R-90SCL استفاده استفاده شده است. تجزيه و تحليل داده ها در دو سطح آمار توصيفي و آمار استنباطي انجام شد. نتايج نشان داد که بين مؤلفه هاي سلامت روان مادر (افسردگي، اضطراب، وسواس و پرخاشگري) و افسردگي کودکان مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اهواز رابطه مثبت معناداري وجود دارد. بر اساس نتايج تحليل رگرسيون به شيوه ورود همزمان، مجموع متغيرهاي پيش بين مؤلفه هاي سلامت روان مادر (افسردگي، اضطراب، وسواس و پرخاشگري)60/0 افسردگي کودکان را تبيين نمودند. نتايج تحليل رگرسيون به شيوه گام به گام نشان داد که متغيرهاي افسردگي مادر، اضطراب مادر و وسواس مادر پيش بيني کننده براي افسردگي کودک هستند و به طور معناداري مي توانند افسردگي کودکان مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اهواز را پيش بيني نمايند. به طور کلي تقريباً 61% واريانس مربوط به افسردگي کودک به وسيله ي متغيرهاي پيش بين تبيين مي شود. سطح معني داري در اين پژوهش 05/0P< مي باشد.
 
کلید واژه: افسردگي کودکان، سلامت روان، اضطراب، وسواس، پرخاشگري
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 230   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی