برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی تاثیر مهارتهای مدیریتی بر عملکرد سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان مازندران

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: ربيعي سنگلجي وحيد*
 
 *دانشگاه آزاد تهران مرکزي، دانشکده علوم ورزشي، گروه مديريت رسانه ورزشي
 
عنوان همایش: همايش ملي پژوهش هاي مديريت و علوم انساني در ايران
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه پژوهشي مديريت مدبر
زمان:  1397دوره 5
 
چکیده: 
مديران براي هدايت موثر سازمان در رسيدن به اهداف بايد کارکردها و وظايف مختلفي را انجام دهند. بايد به امر برنامه ريزي و سازماندهي و هدايت و ... سازمان بپردازند و انجام هر وظيفه اي توانايي و مهارت خاص خود را مي طلبد. بنابراين اعمال وظايف مديريت نيز مستلزم داشتن مهارت هاي مديريت مي باشد. از اين رو، پژوهش حاضر با بررسي تاثير مهارتهاي فني، انساني و ادراکي مديران بر عملکرد سازماني آنان در ادارات ورزش و جوانان استان مازندران با استفاده از روش پيمايشي انجام شده است. جامعه آماري اين تحقيق را مديران ادارات ورزش و جوانان استان مازندران تشکيل مي دهد که با توجه به جدول مورگان تعداد 44 نفر بطور تصادفي انتخاب گرديدند. جمع آوري اطلاعات با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شد و نيز پرسشنامه ها در ميان مديران توزيع گرديد. همچنين جهت تجزيه و تحليل اطلاعات از نرم افزار SPSS استفاده شد. روش هاي آماري مورد استفاده در اين تحقيق آزمون کولموگروف-اسميرنوف، يک نمونه اي و رگرسيون خطي مي باشد. با توجه به نتايج تجزيه و تحليل داد ها، حاکي از آن است که مهارتهاي فني، انساني و ادراکي مديران بر بهبود عملکرد مديران در ادارات ورزش و جوانان استان مازندران تاثيري مثبت و معنادار دارد که توجه به اين امر مي تواند راهنماي سياستگذاري در سازمان باشد.
 
کلید واژه: مهارتهاي فني، مهارتهاي انساني، مهارتهاي ادراکي، عملکرد سازماني
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 76   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی