نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

نقش بسترها و فرآیندهای اجتماعی در هویت و فرآیند هویت یابی کودکان پیش دبستانی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: غلامي فرشته,سهرابي مجتبي
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي هويت كودكان ايران اسلامي در دوره پيش دبستاني
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  وزارت آموزش و پرورش اداره كل آموزش و پرورش استان يزد
زمان:  1397دوره 1
 
چکیده: 

با توجه به اينکه شکل گيري هويت دانش آموزان در سه دوره تحصيلي، از دوره پيش دبستاني شکل مي گيرد، پژوهش حاضر با هدف بررسي نقش بسترها و فرآيندهاي اجتماعي در هويت و فرآيند هويت يابي کودکان پيش دبستاني به روش توصيفي - پيمايشي انجام شده است. جامعه آماري پژوهش را والدين و مربيان کودکان پيش دبستاني شهر اصفهان تشکيل دادند که 175 نفر به عنوان نمونه به صورت تصادفي در دسترس انتخاب گرديدند. ابزار جمع آوري اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بود. روايي محتوايي و صوري آن با استفاده از نظرات تعدادي از اساتيد و اعضاي جامعه آماري تاييد شد. براي سنجش پايايي نيز از ضريب آلفاي کرونباخ استفاده شد که 0.85 بدست آمد. براي تجزيه و تحليل اطلاعات از آزمون t مستقل استفاده گرديد. يافته هاي پژوهش نشان داد که خانواده، مدرسه، همسالان، جامعه و رسانه ها تاثير بسزايي در هويت و فرآيند هويت يابي کودکان پيش دبستاني دارد.

 
کلید واژه: فرآيندهاي اجتماعي، هويت يابي، کودکان پيش دبستاني خانواده
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 69   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی