برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر بخشی گشتالت درمانی به شیوه گروهی بر افزایش امید به زندگی زنان بازنشسته آموزش و پرورش شهر بهبهان

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: نيك رو طيبه,سوداني منصور,حسين پور محمد
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي روانشناسي و كاربرد آن در جامعه
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت
زمان:  1387دوره 1
 
 
چکیده: 

در اين پژوهش، اثر بخشي گشتالت درماني به شيوه گروهي بر افزايش اميد به زندگي زنان بازنشسته آموزش و پروش شهر بهبهان مورد بررسي قرار گرفت. جامعه آماري اين پژوهش را کليه زنان بازنشسته آموزش و پرورش شهر بهبهان که در حال حاضر عضو کانون بازنشستگان مي باشند و نمونه آن را 60 نفر از اين افراد که به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شده و در دو گروه آزمايشي و گواه گمارده شدند، تشکيل مي دهند. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش عبارت است از پرسشنامه اميد به زندگي ميلر بود. طرح پژوهش، از نوع طرح پيش آزمون - پس آزمون با گروه گواه است. پس از اجراي پرسشنامه هاي اميد به زندگي ميلر، توسط اعضاي شرکت کننده، و نمره گذاري آنها، افرادي که نمره آنها يک انحراف معيار پايين تر از ميانگين بودند انتخاب شده و بعد به صورت تصادفي به دو گروه آزمايش و گواه تقسيم گرديدند. سپس مداخله آزمايشي (گشتالت درماني به شيوه گروهي) بر روي گروه آزمايشي در 12 جلسه اعمال گرديد و پس از اتمام آن از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. به منظور تجزيه و تحليل داده ها علاوه بر روش هاي آمار توصيفي نظير ميانگين و انحراف معيار از روش هاي آمار استنباطي همانند t) مستقل) استفاده شد. نتايج حاصل از تحليل داده ها نشان داد که گشتالت درماني به شيوه گروهي باعث افزايش اميد به زندگي زنان بازنشسته گروه آزمايشي در مقايسه با گروه گواه شده است. سطح معني داري در اين پژوهش مي باشد.

 
کلید واژه: گشتالت درماني، اميد به زندگي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 110   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی