مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي اثربخشي آموزش گروهي عزت نفس بر خودکارآمدي و تاب آوري در معلولين جسمي حرکتي 30-18 ساله شهرستان آبادان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: شريفي منش علي,عامري زينب,سلمانيان كفايت
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي روانشناسي، علوم تربيتي و سبك زندگي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی: دانشگاه پيام نور قزوين، موسسه آموزش عالي تاكستان
زمان:  1397دوره 5
 
 
چکیده: 

اين تحقيق با هدف بررسي اثربخشي آموزش گروهي عزت نفس برخودکارآمدي و تاب آوري در معلولين جسمي حرکتي پسر 18 تا 30 ساله در شهرستان آبادان انجام شده است. جامعه آماري شامل کليه معلولين جسمي حرکتي 18 تا 30 ساله پسر ثبت شده درواحد توانبخشي اداره بهزيستي شهرستان آبادان در سال 93 بود. طرح پژوهش نيمه تجربي و از نوع پيش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. گروه آزمايش و کنترل به روش تصادفي انتخاب شدند و قبل از اعمال مداخله هر دو گروه مورد پيش آزمون قرار گرفتند و در پايان مداخله 9 جلسه آموزش گروهي عزت نفس نيز براي هر دو گروه پس آزمون اجرا گرديد. نمونه آماري به صورت تصادفي انتخاب شدند که در دو گروه آزمايشي و کنترل قرار گرفتند تعداد افراد گروه آزمايشي 15 نفر و تعداد گروه کنترل 15 نفر تقسيم شدند. جهت گردآوري اطلاعات از دو پرسشنامه تاب آوري کانر و ديويدسون، و پرسشنامه خودکارآمدي شرر و همکاران استفاده شده است. براي تجزيه از کوواريانس چندمتغيري استفاده شده است. نتايج به دست آمده نشان داد که آموزش عزت نفس بر خودکارآمدي در معلولين جسمي- حرکتي تاثير معناداري دارد همچنين آموزش عزت نفس بر تاب آوري معلولين جسمي- حرکتي تاثير معناداري دارد.

 
کلید واژه: آموزش گروهي، عزت نفس، خودکارآمدي، تاب آوري
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 121   pdf-file
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی