برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

رابطه بین جو روانشناختی با نگرش های شغلی کارکنان شعب بانک مسکن شهر اصفهان

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: غفوري ورنوسفادراني محمدرضا,گل پرور محسن,نعامي عبدالزهرا,كمالي مهدي
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي روانشناسي و كاربرد آن در جامعه
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت
زمان:  1387دوره 1
 
چکیده: 

اين پژوهش با هدف بررسي رابطه جو روانشناختي با نگرش هاي شغلي (شامل خشنودي شغلي، تعهد سازماني و دلبستگي شغلي) کارکنان شعب بانک مسکن شهر اصفهان به مرحله اجرا درآمد. در اين پژوهش شش فرضيه مطرح شده است: 1) بين مولفه هاي جو روانشناختي با خشنودي شغلي رابطه وجود دارد. 2) بين مولفه هاي جو روانشناختي با تعهد سازماني رابطه وجود دارد. 3) بين مولفه هاي جو روانشناختي با دلبستگي شغلي رابطه وجود دارد. 4) بين هشت مولفه جو روانشناختي با خشنودي شغلي رابطه چندگانه وجود دارد. 5) بين هشت مولفه جو روانشناختي با تعهد سازماني رابطه چندگانه وجود دارد. و 6) بين هشت مولفه جو روانشناختي با دلبستگي شغلي رابطه چندگانه وجود دارد. به منظور بررسي فرضيه هاي پژوهش از کل کارکنان شعب بانک مسکن شهر اصفهان تعداد 240 نفر با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. ابزارهاي پژوهش شامل پرسشنامه جو روانشناختي (PCQ)، پرسشنامه خشنودي شغلي (JSQ)، پرسشنامه تعهد سازماني (OCQ)  و پرسشنامه دلبستگي شغلي (JIQ)  بودند، هر چهار پرسشنامه از نظر شاخص هاي روايي و پايايي بررسي شدند که در سطح مطلوبي قرار داشتند. جهت تجزيه و تحليل داده هاي جمع آوري شده و بررسي فرضيه هاي پژوهش از روش هاي آماري ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون گام به گام استفاده شد. شواهد به دست آمده حاکي از آن است که بين مولفه هاي جو روانشناختي (شامل استقلال، انسجام، اعتماد، فشار، حمايت، قدرداني، انصاف و نوآوري) با خشنودي شغلي، تعهد سازماني و دلبستگي شغلي رابطه معني داري (p<0.01) وجود دارد. نتايج تحليل رگرسيون گام به گام نيز نشان داد که مولفه هاي استقلال، اعتماد، انصاف حمايت، انسجام و فشار مهم ترين مولفه هاي پيش بيني کننده خشنودي شغلي، تعهد سازماني و دلبستگي شغلي کارکنان بودند.

 
کلید واژه: جو روانشناختي، خشنودي شغلي، تعهد سازماني، دلبستگي شغلي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 150   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی