برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی نقش حمایت های اجتماعی بر فعالیت های کارآفرینی زنان در جهت توسعه پایدار

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: قاسمي پريا*
 
 *کميسيون کارافريني اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي اهواز
 
عنوان همایش: همايش ملي جايگاه زنان در كارآفريني و توسعه پايدار
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز دولتي و عمومي
حامی:  شوراي عالي بانوان اتاق بازرگاني صنايع معادن و كشاورزي استان اصفهان، موسسه آموزش عالي جهاددانشگاهي
زمان:  1396دوره 2
 
چکیده: 

فعاليت زنان در عرصه کارآفريني در جوامع مدرن، تحولات زيادي در کليه فعاليت هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و غيره به وجود آورده و به عنوان مهم ترين ابزار کارآفريني مدرن مورد توجه قرارگرفته است. هدف از پژوهش حاضر تحليل نقش حمايت اجتماعي بر فعاليت هاي کارآفريني زنان در جهت توسعه پايدار مي باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، در گروه تحقيقات کاربردي قرار گرفته و از جهت روش، تحقيق توصيفي و در زمره تحقيقات پيمايش و همبستگي قرار مي گيرد. جامعه آماري در اين پژوهش شامل بانوان کارآفرين در شهر اهواز به تعداد 100 نفر مي باشد. روايي پرسشنامه با استفاده از روايي محتوا با استفاده از نظر متخصصان آشنا به موضوع پژوهش مورد تاييد قرار گرفت و پايايي پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفاي کرانباخ مورد تاييد قرار گرفت، جمع آوري اطلاعات نيز با استفاده از پرسشنامه استاندار و محقق ساخته مي باشد، همچنين براي تعيين همبستگي و تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار SPSS22 استفاده شده است. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده ها نشان مي دهد که حمايت اجتماعي بر فعاليت هاي کارآفريني زنان و همچنين اقدامات توسعه پايدار تاثير معناداري دارد.

 
کلید واژه: حمايت اجتماعي، کارآفريني زنان، توسعه پايدار
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 69   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی