برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر سطوح مختلف چرایی بر برخی از فاکتورهای پوشش گیاهی در مراتع استپی ندوشن یزد

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: فخيمي ابرقويي الهام,مصداقي منصور,نادري حسين,ديانتي تيلكي قاسمعلي,شريف نيا حوري
 
 
 
عنوان همایش: همايش منطقه اي كشاورزي، محور رشد و توسعه
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت
زمان:  1387دوره -
 
 
چکیده: 

امروزه بهره برداري هاي بي رويه از مراتع سبب گرديده که اين منابع با ارزش از لحاظ کيفي و کمي در معرض خطر قرار گيرند. لذا بررسي تاثير چرا بر فاکتورهاي پوشش لازم و ضروري است. در اين تحقيق اثر سه سطح مختلف چرايي (شديد، متوسط، سبک) در راستاي گراديان چرايي بر ميزان توليد، درصد تاج پوشش، درصد لاشبرگ، درصد سنگ و سنگ ريزه و خاک لخت مورد بررسي قرار گرفت. جهت انجام پژوهش از روش طبقه بندي - سيستماتيک - تصادفي در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي استفاده شد. در هر پلات 2m2، درصد تاج پوشش کل، درصد تاج پوشش فرم هاي رويشي مختلف، وزن خشک گونه هاي مورد استفاده دام، درصد لاشبرگ و سنگ و سنگريزه يادداشت شد. تجزيه و تحليل داده ها در نرم افزار 11.5 SPSS انجام شد.
نتايج حاصل از بررسي نشان داد که از نظر توليد و درصد تاج پوشش گونه غالب درمنه، اختلاف معني داري بين هر سه شدت چرايي وجود دارد (
p<0.05). و چراي شديد از لحاظ، درصد تاج پوشش کل، درصد لاشبرگ، درصد سنگ و سنگريزه و خاک لخت تفاوت معني داري با دو شدت چراي متوسط و سبک دارد (p<0.05). سه شدت چرايي از لحاظ درصد تاج پوشش پهن برگان علفي و ساير بوته ايها داراي اختلاف معني دار نيستند (.(p>0.05

 
کلید واژه: پوشش گياهي، گراديان چرا، ندوشن، يزد
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 83   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی