نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر استفاده از لیزین مازاد بر وزن امعاء و احشاء و چربی محوطه شکمی در جوجه های گوشتی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: حسيني سيدمجيد,اكبري سيدمصطفي
 
 
 
عنوان همایش: همايش منطقه اي كشاورزي، محور رشد و توسعه
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت
زمان:  1387دوره -
 
چکیده: 

به منظور بررسي اثر استفاده ليزين مازاد در جيره جوجه هاي گوشتي در سه سطح 0.2، 0.4 و 0.6 درصد جيره با استفاده از طرح آماري کاملا تصادفي، در اين آزمايش از 240 قطعه جوجه گوشتي مخلوط از نژاد راس با 4 تيمار و سه تکرار براي هر تيمار و هر تکرار با 20 مشاهده در شرايط پرورشي يکسان به مدت 6 هفته استفاده شد. در پايان آزمايش آزمون تجزيه واريانس يک طرفه نشان داد که در کل دوره در مصرف خوراک بين تيمارها تفاوت معني داري وجود نداشت. در ميانگين افزايش وزن بدن و ضريب تبديل غذايي بين تيمارهاي آزمايشي و تيمار شاهد تفاوت معني داري (p<0.05) وجود داشت. مقايسه ميانگين افزايش وزن، تفاوت معني داري (p<0.05) را بين تيمارها و تيمار شاهد در دوره آغازين و در کل دوره نشان داد.اختلاف معني داري (p<0.05) در درصد وزن امعاء و احشاء و چربي محوطه شکمي در ميان تيمارهاي مختلف مشاهده گرديد (p>0.05).
در کل، نتايج اين پژوهش نشان داد که تيمار 0.4 درصد ليزين مازاد بدون ايجاد اثرات منفي بر روي فاکتورهاي توليد، بهترين عملکرد را نسبت به بقيه تيمارها داشته است.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 143   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی