نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر نوکلئوتید جیره بر پاسخ های فیزیولوژی ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) در هنگام انتقال به آب شور

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: محمودي نعمت اله,عابديان كناري عبدالمحمد,سلطاني مهدي
 
 
 
عنوان همایش: همايش منطقه اي كشاورزي، محور رشد و توسعه
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت
زمان:  1387دوره -
 
چکیده: 

تاثير نوکلئوتيد جيره در سطوح مختلف بر پاسخ هاي استرس و تنظيم يوني بچه ماهي آزاد درياي خزر (Salmo trutta caspius) با وزن متوسط 0.001±12.26 گرم بررسي شد. آزمايش تغذيه به مدت 56 روز درون مخازن 300 ليتري با تراکم ذخيره سازي 35 عدد ماهي انجام شد. نوکلئوتيد جيره در 3 سطح صفر، 0.25 و 0.5 درصد به جيره غذايي ماهي آزاد درياي خزر اضافه گرديد. غذا دهي 5 بار در روز بين 3-5 درصد توده زنده در دوره پرورش انجام شد. بعد از 56 روز ماهيان به آب با شوري18 ppt  انتقال يافتند. در آزمايش انتقال به آب شور يون هاي کلر و سديم در زمان 72 ساعت در ماهيان تغذيه شده با نوکلئوتيد جيره بويژه 0.25 درصد بطور معناداري کمتر از گروه کنترل بود (p<0.05) اختلاف معناداري در ميزان پتاسيم و کلسيم بين تيمارها مشاهده نشد (p>0.05). ميزان TSH، T4، پروتئين، آلبومين و درصد بقا در تيمار 0.25 درصد در اکثر مواقع بطور معناداري بيشتر از گروه کنترل بود (p<0.05). اختلاف معناداري در مقدارT3 مشاهده نشد (p>0.05). نتايج اين آزمايش نشان داد که نوکلئوتيد جيره اثرات مثبت معناداري در پاسخ هاي فيزيولوژيک ماهي آزاد درياي خزر دارد.

 
کلید واژه: تغذيه، نوکلئوتيد جيره، تنظيم اسمزي، استرس، ماهي آزاد درياي خزر
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 72   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی