برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثر سولفات روی و نیتروژن بر عملکرد گندم دیم

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: ناركي فرج اله,پناهي كردلاغري خدابخش
 
 
 
عنوان همایش: همايش منطقه اي كشاورزي، محور رشد و توسعه
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت
زمان:  1387دوره -
 
چکیده: 

مصرف کودهاي شيميايي در ديمزارها با در نظر گرفتن رژيم رطوبتي و حرارتي از نکات کليدي در دستيابي به عملکرد مطلوب و استفاده بهينه از اين نهاده در توليد محصولات زراعي ديم به شمار ميرود. بر اين اساس جهت بررسي تاثير عناصر روي و نيتروژن بر عملکرد دانه و خصوصيات زراعي گندم رقم زاگرس در شرايط ديم گرمسيري، يک بررسي مزرعه اي به مدت سه سال زراعي متوالي (1380-1377) با 15 تيمار و 4 تکرار با استفاده از آزمايش فاکتوريل با طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي اجرا گرديد. 5 سطح سولفات روي ((Zn 10، 0، 20، 30 و 40 و سه سطح نيتروژن (N) 0، 40 و 80 کيلوگرم در هکتار در نظر گرفته شد و به صورت پايه هم زمان با کاشت گياه مصرف گرديد. بررسي نتايج نشان داد که ميانگين حداکثر و حداقل عملکرد دانه به ميزان 2.692 و 2.112 تن در هکتار به ترتيب مربوط به تيمارهاي Zn20 N80و Zn30 N0 بود. نتايج تجزيه مرکب سه ساله آزمايش نشان داد که بين سطوح تيمار نيتروژن در سطح 1% اختلاف معني دار وجود داشت ولي بين سطوح تيمار روي و اثر متقابل روي و نيتروژن اختلاف معني دار وجود نداشت.

 
کلید واژه: ازت، روي، گندم ديم، رقم زاگرس، عملکرد دانه
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 109   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی