برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مدیریت معنوی در نوجوانان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: حافظي اكرم*
 
 *دانشگاه فرهنگيان، تهران، ايران
 
عنوان همایش: همايش ملي پژوهش هاي مديريت و علوم انساني در ايران
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه پژوهشي مديريت مدبر، دانشگاه علامه طباطبايي تهران
زمان:  1395دوره 2
 
چکیده: 

اين پژوهش با هدف بررسي مديريت معنوي در نوجوانان از طريق تعيين عوامل موثر بر جذب دانش آموزان دختر و پسر به نماز انجام شد. روش پژوهش توصيفي پيمايشي بود.جامعه آماري اين پژوهش متشکل از کليه دانش آموزان دوره اول متوسطه مناطق 5، 7، 8 و 11 آموزش و پرورش تهران در سال تحصيلي 95-1394 بود که برحسب فرمول کوکران 640 دانش آموز (360 دختر و 280 پسر) به روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. به منظور گردآوري داده ها از پرسشنامه محقق ساخته داراي 10 متغير (کارکنان مدرسه، جذابيت نمازخانه، تشويق، حضور روحاني، ويژگي هاي روحاني، وجود زنگ نماز، سپردن زنگ نماز به خود دانش آموزان، والدين، قرار دادن فرصت مناسب براي نماز، مطالب درسي و بيان احکام و ثواب نماز) استفاده شد. روايي صوري و محتوايي اين پرسشنامه به تاييد خبرگان و کارشناسان مجرب در دوره اول متوسطه رسيد و پايايي آن با آزمون آلفاي کرونباخ 0.83 به دست آمد. سوال پژوهش با آزمون آماري t مستقل مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته هاي پژوهش نشان داد که بين سه متغير جذابيت نمازخانه، وجود زنگ نماز و تشويق در بين نوجوانان دختر و پسر تفاوت آماري معناداري وجود دارد (p£0.05). بنابراين، نتايج ن شان داد که با افزايش جذابيت نمازخانه و قرار دادن زنگ نماز مي توان نوجوانان دختر و با تشويق کردن مي توان نوجوانان پسر را به شرکت در نماز جماعت مدارس ترغيب نمود.

 
کلید واژه: معنويت، مديريت معنوي، نماز، نماز جماعت، نوجوانان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 161   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی