برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر کیفیت خواب و فراشناخت حالتی بر وجدان تحصیلی و اضطراب ریاضی دانش آموزان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: حسيني نسرين*
 
 *دانشگاه آزاد، واحد ساوه
 
عنوان همایش: همايش ملي پژوهش هاي مديريت و علوم انساني در ايران
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه پژوهشي مديريت مدبر
زمان:  1396دوره 4
 
چکیده: 

هدف تاثير کيفيت خواب و فراشناخت حالتي بر وجدان تحصيلي و اضطراب رياضي دانش آموزان است. جامعه آماري شامل کليه دانش آموزان پسر مقطع سوم راهنمايي مدارس راهنمايي شهرستان ساوه مي باشد که تعداد آن ها بر اساس آمار گرفته شده از آموزش و پرورش شهرستان برابر با 1667 نفر مي باشد. از روش پژوهشي علي-مقايسه اي استفاده، نمونه مورد مطالعه در اين پژوهش به روش نمونه گيري هدفمند است. ابزار با استفاده پرسشنامه کيفيت خواب پترزبورگ، پرسش نامه فراشناخت حالتي، پرسش نامه وجدان تحصيلي، مقياس اضطراب رياضي استفاده گرديد. روش تجزيه و تحليل اطلاعات آمار توصيفي و آمار استنباطي (روش تحليل واريانس عاملي و تحليل واريانس يک راهه) استفاده شد.
يافته ها: اثر اصلي کيفيت خواب (مناسب و نامناسب) بر اضطراب رياضي معني دار است. اثر اصلي فراشناخت حالتي (بالا و پايين) بر اضطراب رياضي معني دار است.
نتيجه گيري: ميانگين ابعاد «فراشناخت حالتي» در دانش آموزان داراي «وجدان تحصيلي بالا» و «اضطراب رياضي پايين» به طور معني داري بالاتر از دانش آموزان با «وجدان تحصيلي پايين» و «اضطراب رياضي بالا»مي باشد. در هيچ يک از ابعاد کيفيت خواب بين دانش آموزان با«وجدان تحصيلي بالا»و«اضطراب رياضي پايين» و دانش آموزان با«وجدان تحصيلي پايين» و «اضطراب رياضي بالا» تفاوت معني داري وجود ندارد.

 
کلید واژه: کيفيت خواب، فراشناخت حالتي، وجدان تحصيلي، اضطراب رياضي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 68   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی