برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی عوامل پیش برنده استقرار دولت الکترونیک در منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: منوريان عباس,فراهاني رضا
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي پژوهش هاي مديريت و علوم انساني در ايران
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه پژوهشي مديريت مدبر
زمان:  1396دوره 4
 
 
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسي عوامل پيش برنده استقرار دولت الکترونيک در سازمان منطقه آزاد تجاري صنعتي ارس و ادارات و نهادهاي مستقر در سطح منطقه آزاد ارس مي باشد. جامعه آماري پژوهش، کارکنان سازمان منطقه آزاد تجاري صنعتي ارس و ادارات و نهادهاي مستقر در سطح منطقه آزاد ارس مي باشند که با استفاده از فرمول جامعه محدود کوکران تعداد 313 نفر از آنان مورد نمونه گيري قرار گرفتند و با پر کردن پرسشنامه در اين پژوهش شرکت کردند. اين پژوهش از نوع توصيفي و از شاخه پيمايشي بوده و شيوه گردآوري داده ها نيز پرسشنامه است و به منظور تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي براي توصيف داده ها و براي آزمون فرضيه هاي تحقيق از آزمون هاي آماري کلموگروف- اسميرنف، آزمون تي تک نمونه اي و آزمون رتبه بندي فريدمن استفاده شد. نتايج به دست آمده در اين پژوهش نشان داد، که عوامل سازماني، انساني، مالي، محيطي و فرهنگي از عوامل پيش برنده در استقرار دولت الکترونيک در سازمان منطقه آزاد تجاري صنعتي ارس و ادارات و نهادهاي مستقر در سطح منطقه آزاد ارس شناخته شدند.

 
کلید واژه: پيش برنده، دولت الکترونيک، منطقه آزاد ارس
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 70   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی