نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

رابطه بین برون سپاری و بهره وری سازمانی با نقش میانجی تعهد سازمانی (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه ای استان فارس)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: احمدي مسعود,نژادلر حميدرضا
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي پژوهش هاي مديريت و علوم انساني در ايران
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه پژوهشي مديريت مدبر
زمان:  1396دوره 4
 
چکیده: 

امروزه کاهش هزينه ها به همراه بالا بردن کيفيت خدمات و محصولات، براي شرکتها از اهميت ويژه اي برخوردار است. يکي از ابزارهاي دستيابي به اين امر، برون سپاري است. يکي از مشکلات عمده اي که در سازمان ها و بخش ها در سطوح گوناگون جامعه، به ويژه سازمان ها وجود دارد، نداشتن کارآيي و بهره وري است. بر اين اساس، محقق در اين پژوهش، به هدف اصلي خود يعني رابطه برون سپاري و بهره وري سازماني با نقش ميانجي تعهد سازماني در شرکت برق منطقه اي استان فارس مي پردازد. پژوهش حاضر، توصيفي مي باشد. اين پژوهش از حيث هدف کاربردي است. جامعه آماري اين تحقيق، کارکنان شرکت برق منطقه اي استان فارس به تعداد 220 نفر مي باشند. حجم نمونه اين تحقيق، بر اساس جدول کرجسي و مورگان 140 نفر بدست آمده است. بنابراين از روش نمونه گيري تصادفي ساده استفاده شده است.جهت گردآوري داده ها، از دو روش ميداني و کتابخانه اي استفاده گرديده است. با توجه به نتايج، فرضيه هاي فرعي نشان داد که بين ابعاد برون سپاري به اندازه 0.661 با بهره وري سازماني ارتباط و جود دارد. ابعاد برون سپاري به اندازه 0.59 با تعهد سازماني ارتباط دارد، و تعهد سازماني به اندازه 0.808 با بهره وري سازماني ارتباط دارد. همچنين در فرضيه اصلي، بين برون سپاري و بهره وري سازماني با نقش ميانجي تعهد سازماني رابطه معناداري وجود دارد. ابعاد برون سپاري با حضور متغير ميانجي (تعهد سازماني) به اندازه 0.461 با بهره وري سازماني ارتباط دارد، که با در نظر گرفتن مقدار T-Value که برابر 24.486 است، قابل قبول بوده و فرضيه تاييد مي گردد.

 
کلید واژه: برون سپاري، بهره وري، تعهد سازماني
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 145   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی