نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی رابطه سبک های فرزندپروری با کمال گرایی فرزندان شهر بوشهر

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: هاشمي سيداحمد*,عليپور نرجس,عليپور يعقوب
 
 *گروه علوم تربيتي، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامي، لامرد، ايران
 
عنوان همایش: همايش ملي آسيب شناسي و آسيب زدايي پديده شكاف بين نسلي (زمينه ها، چالش ها، و راهكارها)
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه فرهنگي هنري بام پژوهش پرواز جنوب
زمان:  1396دوره 1
 
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه سبک هاي فرزندپروري با کمال گرايي فرزندان شهر بوشهر بود. طرح پژوهش حاضر توصيفي- همبستگي بود. جامعه آماري پژوهش حاضر را کليه دانش آموزان دبيرستاني شهر بوشهر و والدين آن ها تشکيل دادند. نمونه پژوهش به صورت تصادفي مرحله اي و از بين مدارس مختلف دبيرستان شهر بوشهر انتخاب شدند. حجم نهايي نمونه پژوهش بر اساس جدول مورگان، 378 نفر محاسبه شد. شرکت کنندگان به پرسشنامه هاي پژوهش شامل شيوه هاي فرزندپروري بامريند (1991) و مقياس کمال گرايي تري- شورت و همکاران (1995) پاسخ دادند. جهت تجزيه و تحليل داده ها از ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون همزمان استفاده شد. بر اساس نتايج به دست آمده سبک فرزندپروري مقتدرانه رابطه مثبت و سبک هاي فرزندپروري مستبدانه و سهل گيرانه رابطه منفي معني داري با کمال گرايي مثبت دارند.همچنين سبک فرزندپروري مقتدرانه رابطه منفي و سبک هاي فرزندپروري مستبدانه و سهل گيرانه رابطه مثبت معني داري با کمال گرايي منفي دارند. نتايج تحليل رگرسيون نيز نشان داد که سبک هاي فرزندپروري قادر به پيش بيني واريانس کمال گرايي مثبت و منفي مي باشد. از سوي ديگر بين دانش آموزان دختر و پسر در زمينه کمال گرايي مثبت و منفي نيز تفاوت معني داري بدست آمد.

 
کلید واژه: سبک هاي فرزندپروري، کمال گرايي مثبت و منفي، نوجوانان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 245   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی