برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي تاثير رسانه هاي ديداري و شنيداري در ايجاد شکاف نسلي (مورد پژوهش: خانواده هاي شهرستان بوشهر)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: شيخياني حسن*
 
 *دانشگاه پيام نور مرکز بوشهر
 
عنوان همایش: همايش ملي آسيب شناسي و آسيب زدايي پديده شكاف بين نسلي (زمينه ها، چالش ها، و راهكارها)
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه فرهنگي هنري بام پژوهش پرواز جنوب
زمان:  1396دوره 1
 
 
چکیده: 

عصر حاضر، عصر آميختگي با رسانه ها و به خصوص رسانه هاي ديداري و شنيداري است به طوري که اين رسانه ها تمامي سطوح زندگي افراد را مورد احاطه قرار داده اند. اين مقاله تلاش کرده است به بررسي رابطه رسانه هاي ديداري و شنيداري با ميزان شکاف نسلي بپردازد. دراين مقاله ضمن ارائه شناخت نسبت به رسانه و خانواده و بيان تعاريف مربوط، به نقش آفريني رسانه هاي ديداري و شنيداري در ايجاد شکاف نسلي پرداخته مي شود. اين تحقيق از اين جهت مورد اهميت قرار دارد که به نقش مهم رسانه از جمله تلويزيون پرداخته و نشان داده اين رسانه تا چه اندازه موجبات افزايش يا کاهش شکاف نسل ها گرديده است. در اين پژوهش از روش پيمايش و از طريق پرسشنامه با يک نمونه 382 نفري انجام شده است. تکنيک هاي آماري استفاده شده شامل جداول فراواني و شاخصهاي مرکزي، استفاده از ضرايب همبستگي و تحليل واريانس بوده است. يافته هاي پژوهش حاکي از آن است تفاوت معني داري بين والدين و فرزندان در ميزان استفاده، نوع استفاده، فرهنگ پذيري، هدف استفاده و جذابيت رسانه هاي ديداري و شنيداري وجود دارد.در سطح اطمينان 95% بين رسانه هاي ديداري و شنيداري و شکاف نسلي رابطه معناداري وجود دارد و همچنين بين دو متغير، رابطه مستقيم و مثبت وجود دارد.

 
کلید واژه: شکاف نسلي، رسانه، رسانه هاي ديداري و شنيداري
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 500   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی