برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثير آموزش مهارت حل مساله و مهارت هاي ارتباطي بر افسردگي دانش آموزان دختر دبيرستاني

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: کرانيان فرحناز*,كرانيان ليلا,خدايار مريم
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ايران
 
عنوان همایش: كنگره انجمن روانشناسي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسي ايران
زمان:  1396دوره 6
 
 
چکیده: 

امروزه شاهد افزايش اختلالات هيجاني در دوره نوجواني هستيم. اين امر را مي توان به چالش هاي پيشروي نوجوان در اين وهله دانست، زيرا دوره نوجواني، دورهاي پراسترس در فرآيند رشد شناخته مي شود. بر اين اساس هدف اصلي اين مطالعه، بررسي اثربخشي آموزش مهارت حل مساله و مهارت هاي ارتباطي بر کاهش افسردگي دختران دبيرستان هاي شهر کرمانشاه بود. پژوهش از نوع پيش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. ابتدا ميزان افسردگي کليه دختران نوجوان دبيرستان با استفاده از پرسشنامه افسردگي بک اندازه گيري شد و سپس نوجوانان با سطح افسردگي متوسط در دو گروه (10 نفر آزمايش و 10 نفر کنترل) به طور تصادفي جايگزين شدند. يافته هاي به دست آمده از روش آماري تحليل کوواريانس نشان دادند، بين قبل و بعد از آموزش در ميزان افسردگي، بين دو گروه تفاوت معني داري آماري وجود داشت، در واقع شدت افسردگي گروه آزمايشي، در مقايسه با گروه کنترل کاهش يافت. اين پژوهش نشان داد، برنامه آموزش مهارت حل مساله و مهارت هاي ارتباطي مي تواند در کاهش ميزان افسردگي دانشجويان دختر تاثير مثبت داشته باشد.

 
کلید واژه: مهارت هاي زندگي، حل مساله، ارتباط
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 181   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی