برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

حمایت اجتماعی ادراک شده و راهبردهای مقابله با استرس ادراک شده در دانش آموزان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: نصرت آبادي مهري*,فرهادي افشار آذر
 
 *دانشگاه آزد اسلامي علوم تحقيقات، واحد سيرجان، سيرجان، ايران
 
عنوان همایش: كنگره انجمن روانشناسي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسي ايران
زمان:  1396دوره 6
 
 
چکیده: 

هدف از مطالعه حاضر رابطه حمايت اجتماعي و راهبردهاي مقابله با استرس ادراکشده در دانش آموزان بود. اين پژوهش از نوع همبستگي بود. شرکت کنندگان تعداد 374 نفر بودند که از ميان دانش آموزان پسر دوره متوسطه اول و دوم شهرستان سيرجان در سال تحصيلي 1396 - 1395 به روش نمونه گيري خوشه اي چندمرحله اي انتخاب شدند. ابزارهاي پژوهش شامل پرسشنامه هاي حمايت اجتماعي ادراک شده زيمت، داهلم، زيمت و فارلي، راهبردهاي مقابله با استرس اندلر و پارکر و پرسشنامه استرس ادراک شده، بودند. يافته هاي به دست آمده از ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه نشان دادند که بين حمايت هاي اجتماعي ادراک شده با استرس ادراک شده رابطه منفي، بين راهبردهاي مقابله اي هيجان مدار و اجتنابي با استرس ادراک شده رابطه مثبت و بين راهبردهاي مقابله اي مساله مدار با استرس ادراک شده در دانش آموزان رابطه منفي و معني داري وجود داشت همچنين حمايت هاي اجتماعي ادراک شده و راهبردهاي مقابله اي قادر به پيش بيني استرس ادراک شده در دانش آموزان بودند. مي توان نتيجه گيري کرد که حمايت هاي اجتماعي ادراک شده و راهبردهاي مقابله اي با استرس ادراک شده در دانش آموزان پسر دوره متوسطه اول و دوم شهرستان سيرجان رابطه دارند و مي توان براي بهبود استرس دانش آموزان به اين عوامل توجه ويژه کنيم.

 
کلید واژه: حمايت اجتماعي ادراک شده، راهبرد مقابله اي، استرس، دانش آموزان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 154   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی