برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ویژگی های شخصیتی و نگرش به اعتیاد و مواد مخدر در دانشجویان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: شفيعي حسن*,قميصي محمدرضا
 
 *گروه روانشناسي، دانشگاه پيام نور، مرکز دليجان، دليجان، ايران
 
عنوان همایش: كنگره انجمن روانشناسي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسي ايران
زمان:  1396دوره 6
 
چکیده: 

اعتياد يک بيماري زيست شناختي، روانشناختي و اجتماعي است. تحقيقات نشان داده است که ويژگي هاي شخصيتي از جمله عوامل سبب شناختي مهم در گرايش به اعتياد و مواد مخدر مي باشند. اين پژوهش با هدف بررسي پيش بيني نگرش به اعتياد و مواد مخدر بر اساس 5 عامل بزرگ شخصيتي در دانشجويان استان مرکزي صورت گرفت. به منظور سنجش متغيرهاي تحقيق از پرسشنامه هاي نگرش نسبت به اعتياد و مواد مخدر و فرم کوتاه پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصيت (NEO) استفاده شد. نمونه آماري شامل 238 نفر از دانشجويان مراکز پيام نور دليجان، ساوه و محلات در سال 1394 بود که از طريق نمونه گيري خوشه اي انتخاب شدند. نتايج ضريب همبستگي پيرسون نشان داد بين گرايش به اعتياد و مواد مخدر و متغيرهاي شخصيتي، گشودگي به تجربه، توافق پذيري و وظيفه گرايي همبستگي منفي معناداري وجود دارد در حالي که برونگرايي و روان نژندگرايي با گرايش به اعتياد و مواد مخدر در دانشجويان رابطه معناداري نداشتند. بر اساس نتايج تحليل رگرسيون چندگانه ويژگي شخصيتي توافق پذيري تنها پيش بين کننده معنادار گرايش به اعتياد و مواد مخدر در دانشجويان بود. نتايج اين پژوهش نشان داد که بين ويژگي هاي شخصيتي و گرايش به مواد مخدر و اعتياد رابطه وجود دارد، بنابراين در مداخلات درماني و پيشگيرانه اعتياد به مواد مخدر، توجه به ويژگي هاي شخصيتي خصوصا توافق پذيري از اهميت زيادي برخوردار است.

 
کلید واژه: اعتياد، نگرش، مواد مخدر، ويژگي هاي شخصيتي، دانشگاه
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 901   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی