برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

خودپنداره، تصویر بدنی و اختلالات خوردن در دانش آموزان دختر

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: يزدان پناه ناتاشا*,احدي حسن
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات تهران، تهران، ايران
 
عنوان همایش: كنگره انجمن روانشناسي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسي ايران
زمان:  1396دوره 6
 
 
چکیده: 

اين پژوهش باهدف تعيين رابطه خودپنداره و تصوير بدني با اختلالات خوردن در دانش آموزان دختر انجام گرفت. جامعه پژوهش شامل کليه دانش آموزان دختر پايه سوم دوره ي متوسطه مدارس دولتي منطقه 2 تهران، در سال تحصيلي 95 - 94 بودند که مطابق با فرمول کوکران از تعداد 322 نفر به شيوه نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند. ابزارهاي مورد استفاده در اين پژوهش پرسشنامه خودپنداره را جرز، مقياس نگراني از تصوير بدني (BICI) و پرسشنامه نگرش به خوردن (EAT) بود. پژوهش حاضر يک تحقيق باليني و جزء طرح هاي غيرآزمايشي از نوع همبستگي بود. ضريب همبستگي پيرسون رابطه منفي معناداري بين خودپنداره پايه يا واقعي با اختلال خوردن کلي و کنترل دهاني نشان داد اما عادت غذايي با تمايل به خوردن رابطه معناداري وجود ندارد. خودپنداره آرماني نيز با اختلال خوردن کلي و همچنين با هر سه مولفه اختلال خوردن (عادات غذايي، تمايل به خوردن و کنترل دهاني) و نگراني از تصوير بدني با اختلال خوردن کلي و کنترل دهاني رابطه مثبت و معناداري دارند. يافته هاي اين پژوهش گوياي اهميت رابطه خودپنداره و تصوير بدني با اختلالات خوردن (بي اشتهايي عصبي و پراشتهايي عصبي) دانش آموزان بوده و در ميان متغيرها، خودپنداره واقعي يا پايه، پيش بيني کننده منفي و خودپنداره منفي، پيش بيني کننده مثبت اختلالات خوردن در دانش آموزان مي باشند. همچنين خودپنداره و نگراني از تصوير بدني توانايي تبيين و پيش بيني 50 درصد از واريانس اختلالات خوردن دانش آموزان دختر را دارند.

 
کلید واژه: خودپنداره، تصوير بدني، اختلالات خوردن
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 207   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی