برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

افسردگی و کم توانی جسمی: توانبخشی روانی مبتنی بر آموزش مهارت های تنظیم هیجان به شیوه گروهی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: محمدامين زاده دانا*,متولي محمدمسعود,كريمي سارا
 
 *دانشگاه علامه طباطبائي، تهران، ايران
 
عنوان همایش: كنگره انجمن روانشناسي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسي ايران
زمان:  1396دوره 6
 
چکیده: 

زمينه و هدف معلوليت مي تواند زندگي افراد را تحت تاثير قرار دهد و به اضطراب و افسردگي بيشتر در زندگي منجر شود، بر همين مبنا هدف پژوهش حاضر بررسي اثربخشي آموزش تنظيم هيجان به شيوهي گروهي بر کاهش افسردگي دانش آموزان با کم تواني جسمي بود. جامعه آماري شامل کليه دانش آموزان پسر با کم تواني جسمي مقطع متوسطه واقع در شهر تهران در سال 96 - 1395 بودند که 26 نفر از دانش آموزان پسر آموزشگاه هاي معلول جسمي به روش نمونه گيري هدفمند انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش و گواه قرار داده شدند و نمره ي پرسشنامه افسردگي بک، قبل و بعد از مداخله در دو گروه آزمايش و کنترل مورد مقايسه قرار گرفت. يافته ها نتايج اين پژوهش با استفاده از تحليل کوواريانس نشان داد که آموزش مهارت هاي تنظيم هيجان بر کاهش افسردگي دانش آموزان با کم تواني جسمي تاثير معني داري داشته است. با توجه به نتايج به دست آمده مي توان گفت که آموزش مهارت هاي تنظيم هيجان موجب کاهش افسردگي دانش آموزان با کم تواني جسمي مي شود، بنابراين روش بکار گرفته شده در پژوهش حاضر را مي توان روش مناسبي براي مداخلات رواني - تربيتي و مشاورهاي و درماني در دانش آموزان با کم تواني جسمي قلم داد کرد.

 
کلید واژه: تنظيم هيجان، دانش آموزان، افسردگي، کم تواني جسمي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 141   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی