برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در رخداد فرسایش خندقی و مرفولوژی خندق ها

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: قدوسي جمال,داوري مسعود
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي فرسايش و رسوب
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن آبخیزداری ایران
زمان:  1384دوره 3
 
چکیده: 

فرسايش خندقي يكي از عوامل فرسايش آبي است كه موجب تخريب اراضي و بر هم خوردن تعادل در پهنه هاي منابع طبيعي و اراضي كشاورزي مي شود. يكي از عوامل موثر در رخداد فرسايش خندقي و تشكيل انواع خندقها خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك است. در اين مقاله سعي گرديده است رابطه بين رخداد فرسايش خندقي و شكل گيري انواع خندقها با خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك بر اساس نتايج حاصل از تحقيق انجام شده در حوزه آبخيز زنجانرود واقع در شمال غرب كشور ارايه شود. تحقيق انجام شده به منظور دستيابي به هدف فوق مبتني بر اجراي پژوهش در دو مرحله شناسايي ويژگيهاي منطقه تحقيق در چارچوب مطالعات و بررسيهاي متداول طرحهاي آبخيزداري و تهيه نقشه ها و جداول و ذخيره آمار و اطلاعات ذيربط در محيط GIS از يكسو و مشخص نمودن مناطق تحت تاثير فرسايش خندقي در واحدهاي همگن و تقسييم بندي خندقهاي موجود در منطقه تحقيق بر اساس مرفولوژي آنها با استفاده از داده هاي سنجش از دور همراه با عمليات ميداني و نقشه برداري پلان انواع خندقها همراه با تشريح پروفيل خاك و تجزيه آزمايشگاهي نمونه هاي خاك از سوي ديگر بوده است. به طوري كه براي بررسي رابطه بين رخداد فرسايشي خندقي و مرفولوژي خندقها با خصوصيات فيزيمي و شيميايي خاك مناطق خندقي شده در مقايسه با مناطق شاهد خندقي نشده از آزمونهاي Kruskal - Wallis تجزيه واريانس، LSD و تجزيه و تحليل همبستگي بين مرفولوژي خندقها به عنوان متغير وابسته و خصوصيات فيزيكي وشيميايي خاك به عنوان متغيرهاي مستقل استفاده شده است. نتايج حاصل از آزمون هاي آماري انجام شده نشانگر اين بوده است كه با توجه به روند افزايشي رشد و گسترش خندق ها، از بين پارامترهاي خاك مقادير پارامترهاي اسيديته (PH) و هدايت الكتريكي (EC) درصد اشباع خاك (SP) در افقهاي C, B, A خاك محل تشكيل خندقهاي شاخه درختي، پنجه انگشتي و جبهه اي داراي اختلاف معني دار در سطح 1% بوده و ساير پارامترها نقشي در ايجاد خندق ها با مرفولوژي هاي مختلف ندارند. افزون بر اين تجزيه و تحليل همبستگي بين درصد رس، سيلت و شن، درصد اشباع خاك، هدايت الكتريكي و درصد گچ موجود در خاك مثبت و رابطه بين آنها در سطح 5% معني دار مي باشد. جمع بندي خاصل از انجام اين تحقيق بيانگر اين است كه شكل گيري و ايجاد انواع شبكه خندقها تابعي از بافت خاك در افقهاي مختلف، درصد اشباع خاك و هدايت الكتريكي بوده به طوريكه با افزايش املاح محلول موجود در خاك رخداد فرسايش توتلي و ايجاد خندقهاي جبهه اي مركب به شدت افزايش مي يابد.

 
کلید واژه: فرسايش خندقي، خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك، مرفولوژي خندقها، فرسايش تونلي، حوزه آبخيز زنجانرود
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 83   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی