برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

سرسختي روانشناختي، خودکارآمدي و بهزيستي روانشناختي در دانشجويان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: كامران پور جهرمي فريده*,رحيمي چنگيز,چيت سازي مريم
 
 *مرکز مشاوره و روان درماني، دانشگاه شيراز، شيراز، ايران
 
عنوان همایش: كنگره انجمن روانشناسي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسي ايران
زمان:  1396دوره 6
 
 
چکیده: 

امروزه اکثر محققان، بر نقش سرسختي روانشناختي و خودکارآمدي به عنوان عواملي که در رويارويي با حوادث فشارزاي زندگي به عنوان سپر مقاومت عمل مي کنند، تاکيد دارند. بدين منظور مقاله حاضر با هدف بررسي رابطه سرسختي روانشناختي و خودکارآمدي با بهزيستي روانشناختي دانشجويان انجام شده است. جامعه آماري تحقيق شامل کليه دانشجويان دانشگاه شيراز بود، از اين جامعه 657 نفر به شيوه نمونه گيري تصادفي انتخاب و به مقياس سرسختي روانشناختي و خرده مقياسه اي خودکارآمدي و بهزيستي روانشناختي پرسشنامه ملي سلامت روان دانشجويان پاسخ دادند. داده ها با استفاده از روش ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون چندمتغيره استاندارد، تجزيه و تحليل شدند. نتايج نشان داد که همبستگي مثبت معنيداري بين خودکارآمدي و سرسختي روانشناختي با بهزيستي روانشناختي وجود دارد، همچنين اين دو عامل در مجموع قادر به تبيين 41.8 درصد واريانس بهزيستي روانشناختي بودند. بررسي ضرايب بتا نيز حاکي از آن بود که خرده مقياس خودکارآمدي با ضريب بتاي 0.375، بيشترين نقش را در تبيين بهزيستي روانشناختي داراست. اين يافته ها، ضرورت ارتقاء مهارت هاي سرسختي دانشجويان و فراهم نمودن زمينه بهبود ميزان کارآمدي و بهزيستي آنان را دوچندان مي سازد.

 
کلید واژه: سرسختي روانشناختي، خودکارآمدي، بهزيستي روانشناختي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 116   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی