برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ویژگی های روانسنجی پرسشنامه ی شخصیتی DSM-V در جمعیت عمومی شهر تهران

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: نصري صادق*,محسني نيا زهرا
 
 *گروه علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، تهران، ايران
 
عنوان همایش: كنگره انجمن روانشناسي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسي ايران
زمان:  1396دوره 6
 
 
چکیده: 

هدف پژوهش بررسي روايي و پايايي پرسشنامه شخصيتي DSM-5 (PID-5) در جمعيت عمومي شهر تهران بود. شرکت کنندگان تعداد 320 نفر بودند که از جمعيت عمومي در دسترس شهر تهران به صورت تصادفي ساده انتخاب شدند. همچنين براي بازآزمايي و روايي افتراقي از دو نمونه 30 و 80 نفري نيز استفاده شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه شخصيتي 5- DSM (5 PID -) و پرسشنامه نئو بودند. تحليل عامل تاييدي به روش تحليل مولفه اصلي، مشخص کرد که پرسشنامه از روايي سازه مناسبي برخوردار بود و حيطه هاي پنجگانه و صفات مربوط به آنها مورد تاييد قرار گرفتند. همچنين پرسشنامه شخصيتي DSM -5 (PID-5) از روايي ملاکي مناسب برخوردار بود. با استفاده از مقايسه دو گروه بيمار و عادي مشخص شد که پرسشنامه مذکور داراي روايي افتراقي و تشخيصي قابل توجه بود. مقدار ضريب آلفاي محاسبه شده براي کل پرسشنامه برابر با 0.966 بود که نشانگر همساني دروني بالاي ابزار بود. مقادير آلفاي کرونباخ حيطه هاي پنجگانه از 0.852 تا 0.92 به دست آمد. ضرايب باز آزمايي براي حيطه هاي پنجگانه شامل عاطفه منفي 0.542، کناره گيري 0.621، خصومت 0.495، بي قيدي 0.515 و روان رنجوري 0.648 حاصل شد که همگي در سطح خطاي 0.01 معنادار بود. با توجه به يافته ها، پرسشنامه PID -5 براي کاربرد در جمعيت عمومي و موقعيت هاي باليني توصيه مي شود.

 
کلید واژه: اختلالات شخصيت، ويژگي هاي شخصيتي، پرسشنامه ي PID-5، ويژگي هاي روان سنجي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 130   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی