برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مدل یابی روابط ساختاری سبک های دلبستگی، بخشش و رضایت زناشویی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: آهنگر آرزو*
 
 *دانشگاه خوارزمي، تهران، ايران
 
عنوان همایش: كنگره انجمن روانشناسي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسي ايران
زمان:  1396دوره 6
 
چکیده: 

اين پژوهش با هدف بررسي تاثير مستقيم و غيرمستقيم سبک هاي دلبستگي ايمن، اجتنابي و اضطرابي از طريق بخشش با رضايت زناشويي انجام شد. روش تحقيق از نوع همبستگي و شرکت کنندگان اين پژوهش 561 نفر از زنان متاهل شهر تهران بودند که به روش تصادفي خوشه اي از مناطق 11، 7، 4 انتخاب شدند. براي سنجش سبک هاي دلبستگي از پرسشنامه ي تجارب فرد در روابط صميمانه ECR_ R، بخشش از مقياس سنجش بخشودگي در خانواده FFS و رضايت زناشويي از پرسشنامه ي رضايت زناشويي S - MSI استفاده شد. نتايج به دست آمده از تحليل مسير نشان داد که اثر مستقيم سبک دلبستگي ايمن و اضطرابي با رضايت زناشويي معنادار بود اما رابطه مستقيم معناداري بين سبک دلبستگي اجتنابي با رضايت زناشويي وجود نداشت. همچنين سبک دلبستگي ايمن و اجتنابي با رضايت زناشويي رابطه غيرمستقيم دارد همچنين تاثير مستقيم متغير بخشش بر رضايت زناشويي نيز مورد تاييد قرار گرفت، به عبارت ديگر سبک هاي دلبستگي ايمن، اجتنابي، اضطرابي و بخشش با رضايت زناشويي رابطه دارد. از مدل تاييد شده روابط علي مي توان اين طور استنباط کرد که اين دو مفهوم، يعني سبک هاي دلبستگي و بخشش در کنار هم تاثير به سزايي بر رضايت زناشويي دارند.

 
کلید واژه: سبک هاي دلبستگي، بخشش، رضايت زناشويي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 117   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی