نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

پیش بینی باورهای فراشناختی بر اساس سبک های والدینی ادراکشده و باورهای خودکارآمدی در دانش آموزان دختر

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: طالبي نجف آبادي سهيلا*,برجعلي احمد,محمدخاني شهرام,فرخي نورعلي,دانش عصمت
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد کرج، کرج، ايران
 
عنوان همایش: كنگره انجمن روانشناسي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسي ايران
زمان:  1396دوره 6
 
چکیده: 

سازه فراشناخت جايگاه ويژهاي در آسيب شناسي اختلالات هيجاني به خود اختصاص داده است. پژوهش حاضر باهدف پيش بيني باورهاي فراشناختي بر اساس باورهاي خودکارآمدي و سبک هاي والديني ادراک شده دانش آموزان دختر در شهر تهران انجام شد. دويست دانش آموز با روش خوشه اي چندمرحله اي به عنوان نمونه انتخاب شدند. در اين پژوهش براي جمع آوري داده ها از فرم کوتاه پرسشنامه فراشناخت ولز نوجوانان، پرسشنامه باورهاي خودکارآمدي شرر و پرسشنامه ادراک از سبک فرزند پروري والدين که توسط گرولينک، دسي و راين ساخته شده بود، استفاده شد. نتايج همبستگي نشان داد سبک هاي والديني با نمره کل باورهاي فرا شناختي رابطه منفي، باورهاي خودکارآمد با خرده مقياس عدم اطمينان شناختي رابطه منفي و سبک هاي والديني با خودآگاهي رابطه مثبت معني داري دارند. نتايج رگرسيون چندگانه نشان داد سبک ادراکي اشتغال پدر به فرزند و گرمي مادر به ترتيب قوي ترين پيش بيني کننده هاي باورهاي فراشناخت هستند. نتايج اين پژوهش مي تواند جهت شکل دادن باورهاي فراشناخت مناسب توسط روان شناسان و خانواده ها استفاده گردد.

 
کلید واژه: فراشناخت، سبک هاي والديني، خودکارآمدي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 119   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی