برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

کمال گرایی و بهزیستی روان شناختی در دانشجویان: نقش تعدیل کنندگی جنسیت

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: عماد سعيد*,آتش پور سيدحميد,ذاكرفرد منيرالسادات
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اصفهان، خوراسگان، ايران
 
عنوان همایش: كنگره انجمن روانشناسي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسي ايران
زمان:  1396دوره 6
 
چکیده: 

تحقيق حاضر با هدف بررسي تفاوت دختران و پسران دانشجو در پيش بيني بهزيستي روان شناختي بر اساس کمال گرايي به انجام رسيد. روش پژوهش توصيفي، از نوع همبستگي و نمونه اي با حجم 341 نفر با روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي چندمرحله اي از کليه دانشجويان دختر و پسر مقطع کارشناسي دانشگاه صنعتي سيرجان که مشغول به تحصيل در سال تحصيلي 95 - 94 بودند، انتخاب شد. به منظور گردآوري داده ها از پرسشنامه هاي، مقياس بهزيستي روان شناختي ريف و مقياس چندبعدي کمال گرايي فراس استفاده گرديد. يافته هاي پژوهش بين بعد منفي کمال گرايي با بهزيستي روانشناختي همبستگي منفي و معنادار و بين بعد مثبت کمال گرايي با بهزيستي روان شناختي همبستگي مثبت و معناداري را در بين دو گروه نشان داد. عليرغم همبستگي منفي و معنادار سازه کلي کمال گرايي با بهزيستي روان شناختي در دختران همبستگي منفي اين دو متغير در پسران معنادار نبود. نتايج حاصل از برنامه الحاقي پردازشگر هايس در تحليل رگرسيون نشان داد پيش بيني بهزيستي روان شناختي بر اساس کمال گرايي منفي و همچنين کمال گرايي مثبت در دانشجويان دختر و پسر تفاوت معناداري نداشت درحالي که نقش تعديلي جنسيت در رابطه نمره کلي کمال گرايي با بهزيستي روان شناختي دانشجويان معنادار بود (P<0.05) ازآنجاکه در افراد کمال گرا ارزيابي هاي خود انتقادگر شديد و نگراني افراطي ناشي از ترس از شکست مي تواند مانعي جدي، در دستيابي شخص به بهزيستي روانشناختي محسوب گردد لذا تفاوت هاي جنسيتي در رابطه کمال گرايي با بهزيستي روان شناختي نتيجه اي دور از انتظار نيست.

 
کلید واژه: بهزيستي روان شناختي، کمال گرايي، کمال گرايي مثبت، کمال گرايي منفي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 353   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی