نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

پیش بینی اعتیاد به اینترنت بر اساس خودکارآمدی عمومی، دشواری تنظیم هیجان و تاب آوری در دانشجویان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: محمدي اكبر*,سهرابي رقيه,تترونتن مريم,محمدپورانجردي احمد
 
 *دانشگاه علامه طباطبايي، تهران، ايران
 
عنوان همایش: كنگره انجمن روانشناسي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسي ايران
زمان:  1396دوره 6
 
چکیده: 

پژوهش باهدف پيش بيني اعتياد به اينترنت بر اساس خودکارآمدي عمومي، دشواري تنظيم هيجاني و تابآوري انجام شد. پژوهش حاضر توصيفي از نوع همبستگي بود. جامعه آماري پژوهش شامل بودند. شرکت کنندگان تعداد 180 نفر از دانشجويان دانشکده پزشکي تبريز بودند که از ميان کليه دانشجويان دانشکده پزشکي تبريز در سال 1395 با استفاده از روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه هاي خودکارآمدي عمومي، دشواري تنظيم هيجاني، تابآوري و پرسشنامه اعتياد به اينترنت بودند. يافته هاي به دست آمده از آزمون هاي آماري ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه نشان دادند، بين اعتياد به اينترنت و خودکارآمدي عمومي، دشواري تنظيم هيجان و تابآوري رابطه معنادار وجود داشت. همچنين خودکارآمدي عمومي، دشواري تنظيم هيجان و تابآوري قادر به پيش بيني اعتياد به اينترنت در دانشجويان بودند. به منظور پيشگيري و کاهش آسيب هاي اعتياد به دانشجويان در زمان بروز تنش و فشارهاي رواني بايد به فراهم نمودن زمينه هاي تقويت تابآوري، افزايش خودکارامدي و تقويت مهارت تنظيم و مديريت هيجان در آنان اقدام نمود.

 
کلید واژه: اعتياد به اينترنت، دشواري تنظيم هيجان، تاب آوري، خودکارآمدي عمومي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 222   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی