برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ساخت سياهه کرامت نفس بر اساس منابع اسلامي

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: حيدري مريم*,دياريان محمدمسعود,عابدي محمدرضا
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد خميني شهر
 
عنوان همایش: كنگره علوم اسلامي، علوم انساني
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  هم انديشان مبتكر رادمان
زمان:  1396دوره 2
 
 
چکیده: 

اين مطالعه باهدف ساخت سياهه کرامت نفس بر اساس منابع اسلامي انجام شد. پژوهش حاضر از نوع توصيفي آزمون سازي است. براي انجام پژوهش ابتدا منابع اسلامي براي استخراج صفات مربوط به کرامت نفس مورد بررسي قرار گرفت و اين صفات با نظر متخصصين و با توجه به مفاهيم آن ها در سه بعد شناختي، عاطفي و رفتاري قرار داده شد و در مرحله بعد يک پرسشنامه 90 سوالي تهيه شد که توسط 12 نفر از متخصصين ديني و روان شناسي مورد تاييد قرار گرفت. سپس براي بررسي روايي محتوائي سوالات، ضريب CVR در مورد هر گويه با توجه به نظر متخصصين، محاسبه شد و در نهايت 80 گويه باقي ماند که روي جامعه مورد نظر، اجراشد. بر اين اساس در قالب يک مطاله پيمايشي، پرسشنامه بر روي يک گروه 216 نفري از جامعه اماري دانشجويان دانشگاه هاي شهرستان خميني شهرکه به شيوه نمونه گيري طبقه اي نسبي انتخاب شدند، اجرا شد. نتايج بدست امده نشان داد که پايائي سياهه کرامت نفس به روش آلفاي کرونباخ 89% و با شيوه باز آزمائي 74% و به روش دونيمه سازي معادل 70%محاسبه شد. روايي وابسته به ملاک سياهه کرامت نفس نشان دهنده همبستگي مثبت و معنادار 73% سياهه کرامت نفس با پرسشنامه استاندارد هوش اخلاقي بروبا بود. شاخص هاي کلي برازش مدل عاملي تبيين کرامت نفس نشان دادکه کاي اسکوآرنسبي، مناسب و <0.2 بود...به عبارت ديگر سياهه کرامت نفس داراي روايي سازه معتبري است. در پايان نمرات استاندارد T محاسبه و جدول هنجار براي سياهه کرامت نفس، تهيه شد. نتايج اين ارزيابي نشان مي دهد که سياهه کرامت نفس داراي ويژگي هاي روان سنجي مطلوبي براي ارزيابي کرامت نفس در افراد مي باشد.

 
کلید واژه: سياهه کرامت نفس، پرسشنامه هوش اخلاقي، روايي، پايايي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 92   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی