نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

رابطه فرهنگ سازمانی با تمایل به نوآوری در کسب و کارهای کوچک و متوسط ورزشی شهر تهران

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: گودرزي صمد,زرنگاريان يوسف,حسيني سجاد
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي علوم ورزشي
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه هم انديشان مبتكر رادمان
زمان:  1396دوره 4
 
چکیده: 

هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي رابطه سرمايه اجتماعي با تمايل به نوآوري کسب و کارهاي کوچک و متوسط ورزشي شهر تهران مي باشد. اين پژوهش در حيطه پژوهش هاي توصيفي و از نوع همبستگي مي باشد. جامعه آماري پژوهش کارکنان 1500 شرکت کوچک و متوسط ورزشي شهر تهران مي باشد. ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه بود. براي تجزيه و تحليل آماري داده ها از روش هاي آماري توصيفي و استنباطي (کلموگروف اسميرونوف، ضريب همبستگي اسپيرمن و رگرسيون) استفاده شد. نتايج آزمون همبستگي پيرسون حاکي از آن بود که بين فرهنگ سازماني و تمامي مولفه هاي آن با گرايش به نوآوري رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. نتايج تحليل رگرسيون گام به گام نيز بيانگر آن است که در طي سه گام در مجموع %67 از واريانس متغير وابسته (تمايل به نوآوري در کسب و کارهاي کوچک و متوسط ورزشي شهر تهران) توسط ابعاد فرهنگ سازماني تبيين مي گردد.

 
کلید واژه: فرهنگ سازماني، تمايل به نوآوري، کسب و کارهاي کوچک و متوسط
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 138   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی