برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ساختار عاملی پرسشنامه بهزیستی سلیگمن در کارمندان شهرداری تهران

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: عطاري سهيلا*
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد کرج، کرج، ايران
 
عنوان همایش: كنگره انجمن روانشناسي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسي ايران
زمان:  1396دوره 6
 
چکیده: 

روان شناسي مثبت گرا به دنبال تغيير مسير روان شناسي از تمرکز صرف بر اصلاح بدي ها و درمان بيماري به سمت شناسايي و رشد ويژگي هاي مثبت است، اين نگرش نيازمند ابزار روان سنجي متناسب با رويکرد، جهت سنجش ميزان به زيستي افراد به منظور تلاش در راستاي ارتقاي آن است. هدف اين پژوهش، تعيين ويژگي هاي روان سنجي پرسشنامه «بهزيستي» روان شناختي و معرفي اين ابزار با ويژگي هاي روان سنجي "به زيستي" به جامعه علمي ايران بود. پژوهش حاضر با توجه به مطالعه شاخص هاي روان سنجي و تعيين اعتبار و روايي سازه پرسشنامه به زيستي در جامعه ايراني، توصيفي و از نوع توسعه اي بود. تعداد شرکت کنندگان 401 نفر بود که به روش نمونه گيري طبقه اي-تصادفي از ميان کارمندان مناطق بيست و دوگانه شهرداري تهران انتخاب شدند. ابزار سنجش اين پژوهش، پرسشنامه به زيستي سليگمن بود. يافته هاي پژوهش نشان داد ضريب اعتبار پرسشنامه با فرمول آلفاي کرونباخ پس از تحليل عاملي 0.957 بود که از اعتبار بالايي برخوردار بود. ساختار پژوهش براي سنجش سازه به زيستي نيز با توجه به همبستگي دروني بين خرده مولفه ها و بين مولفه ها، تک عاملي بود. همچنين يافته ها نشان داد با مقايسه بهزيستي دو گروه زنان و مردان در اين پژوهش، بين نمره بهزيستي دو گروه تفاوت معناداري وجود ندارد و سطح بهزيستي کارمندان زن و مرد شاغل در شهرداري تهران در يک سطح بود. نتيجه به دست آمده از پژوهش نشان مي دهد مقياس بهزيستي روان شناختي سليگمن از روايي و اعتبار مناسبي براي سنجش به زيستي روان شناختي جامعه کارمندان ايراني مناسب است.

 
کلید واژه: پرسشنامه به زيستي روان شناختي سليگمن، روايي، اعتبار، هنجاريابي، کارمندان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 219   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی