برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثر تواتر در بازخورد هنجاری مثبت بر اکتساب و یادداری تعادل پویا در پسران 10 تا 12 سال

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: بهارلو حميدرضا,رستمي ربابه*,پسند فاطمه
 
 *گروه علوم ورزشي، دانشگاه شيراز
 
عنوان همایش: همايش ملي دانشجويي انجمن علمي رفتار حركتي و روان شناسي ورزشي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علمي رفتار حركتي و روان شناسي ورزشي ايران
زمان:  1396دوره 1
 
چکیده: 

از پژوهش حاضر بررسي اثر تواتر در بازخورد هنجاري مثبت بر اجرا و يادداري تعادل پويا در پسران 10 تا 12 سال بود. روش شناسي: طرح پژوهش، نيمه تجربي با اجراي پيش آزمون، پس آزمون بود. تعداد 66 پسر دانش آموز با ميانگين و انحراف استاندارد سن (11.3±0.63قد (145±7.74) و وزن (39.5±8.35) پس از پر کردن فرم رضايت، به روش هدفمند انتخاب شدند، و به طور انتساب تصادفي در دو گروه تواتر مطلق و نسبي قرار گرفتند. آزمودني ها ابتدا پيش آزمون تعادل پوياي واي را اجرا کردند و سپس به مدت سه هفته و هر هفته سه جلسه به اجراي تمرينات تعادل پويا پرداختند. در ارائه تواتر مطلق، پس از هر کوشش يک بازخورد حقيقي و يک بازخورد هنجاري و در ارائه تواتر نسبي، پس از هر کوشش يک بازخورد حقيقي و تنها در اولين و چهارمين کوشش، يک بازخورد هنجاري به آزمودني ارائه گرديد. نتايج: تحليل واريانس اجرا شده در اکتساب تعادل پويا حاکي از عدم تفاوت معنادار بين گروه ها بود، اما تحليل اجرا شده بر نمرات يادداري تفاوت معناداري را با sig=0.031 نشان داد. بازخورد هنجاري به عنوان يک بازخورد انگيزشي در مرحله يادداري مهارت تعادلي پويا موثر بود، و اين تاثير در تواتر نسبي نسبت به تواتر مطلق بازخورد بارزتر مي باشد. با توجه به نتايج اين مطالعه مي توان اين گونه نتيجه گيري کرد که تواتر نسبي نه تنها در بازخورد اطلاعاتي و خبري، بلکه در بازخورد انگيزشي از نوع هنجاري بر اجراي مهارت حرکتي موثر مي باشد. در کل مي توان گفت که بازخورد هنجاري مثبت با تواتر نسبي منجر به ثبات بهتري در مهارت تعادل پويا شده است.

 
کلید واژه: بازخورد هنجاري، تعادل پويا، اکتساب، يادداري، پسر
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 72  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی