برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مقایسه روش تمرین واقعی و سایه زنی در آموزش مهارت طناب زنی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: گودرزي جعفر*,نيك روان احمد,سلطانيان محمدعلي
 
 *
 
عنوان همایش: همايش ملي دانشجويي انجمن علمي رفتار حركتي و روان شناسي ورزشي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علمي رفتار حركتي و روان شناسي ورزشي ايران
زمان:  1396دوره 1
 
چکیده: 

هدف از مطالعه حاضر مقايسه روش تمرين واقعي و سايه زني بر بهبود تعادل و يادگيري مهارت طناب زني بود. جامعه آماري اين پژوهش را دانش آموزان مقطع راهنمايي در شهرستان شاهرود (سال 95-96) تشکيل دادند. پژوهش حاضر از نوع نيمه تجربي و نمونه آماري شامل 30 نفر از دانش آموزان با تجربه پايين در مهارت هاي طناب زني بودند. نمونه ها به صورت انتساب تصادفي در سه گروه 10 نفري تمرين واقعي، تمرين سايه زني و ترکيبي قرار گرفتند. پس از انتخاب نمونه هاي موردنياز براي پژوهش، يک پيش آزمون طناب زني ساده از آزمودني ها به عمل آمد، بدين ترتيب که افراد مي بايست 11 مرتبه پرش طناب ساده را بدون وقفه انجام دهند و اگر موفق به انجام آن شوند، از دايره افراد آزمودني خارج مي شد. سپس، آزمودني هابر اساس نمرات پيش آزمون به صورت انتساب تصادفي در سه گروه تمرين واقعي، سايه زني و ترکيبي تقسيم شده و تحت آموزش طناب زني بر اساس طرح درس شيوه نامه طرح ملي طناورز قرار مي گرفتند. مدت زمان مداخله دو ماه بود که در مجموع 8 هفته و هر هفته دو جلسه و هر جلسه دو ساعت بود. سپس، از يادگيرنده ها پس آزمون با استفاده از طرح ملي طناب ورز به عمل آمد و از نمرات جمع آوري شده براي تحليل تاثير هر يک از روش هاي تمريني استفاده شد. همچنين براي بررسي تعادل کودکان از مقياس برگ استفاده شد. براي توصيف ويژگي هاي بيوگرافي شرکت کننده ها و داده هاي حاصل از آزمون از آماره هاي ميانگين و انحراف معيار و به منظور بررسي طبيعي بودن توزيع داده ها از آزمون کولموگروف – اسميرنوف (K - S) استفاده شد. براي مقايسه ميانگين نمره هاي پيش آزمون و پس آزمون از آزمون آماري تحليل واريانس مختلط با آزمون هاي تکراري استفاده شد. نتايج پژوهش حاضر نشان داد که تمرينات شادو و واقعي تاثير مثبتي بر تعادل و يادگيري مهارت طناب بازي کودکان به سبک هاي مختلف داشت.

 
کلید واژه: تمرينات شادو، تمرينات سايه زني، تعادل، طناب زني، مقياس برگ
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 307  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی