برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تعیین کارکرد سبک های کنترلی بین فردی، انواع انگیزه ورزشی، اعتماد به نفس و تحلیل رفتگی در دانشجویان دانشگاه ارومیه

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: قويدل الناز,برنا سونا*,فتحي محمدامين
 
 *
 
عنوان همایش: همايش ملي دانشجويي انجمن علمي رفتار حركتي و روان شناسي ورزشي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علمي رفتار حركتي و روان شناسي ورزشي ايران
زمان:  1396دوره 1
 
چکیده: 

نظريه خودمختاري (دسي و رايان 1985) فرض مي کند که رفتارهاي مربي پيامدهاي مهمي بر انگيزه دارد و آن ورزشکاراني خودمختاري شان دستخوش تغييراتي شده است، به نتايج مثبت يا منفي در عملکردشان منجر مي شود. هدف از مطالعه حاضر بررسي تفاوتهاي جنسيتي در ادراک سبک رهبري ميان فردي ايجاد شده توسط مربي، نوع انگيزه، عزت نفس و تحليل رفتگي در ورزشکاران دانشگاهي است. 327 دانشجوي دانشگاه اروميه با ميانگين سني 21.34 و دامنه 1.97 (211 مرد و 116 زن) در اين تحقيق شرکت کردند. مقياس رفتار مربيان کنترل (CCBS)، مقياس انگيزه ورزشي (SMS-6)، پرسشنامه خود توصيفي (SDQ-III) و پرسشنامه تحليل رفتگي ورزشکاران (ABQ) را تکميل کردند. نتايج تحليل واريانس بين متغيرهاي جنسيت در متغيرهاي مورد مطالعه اختلاف معني داري را نشان داد. تحليلي سلسله مراتبي مرتب شده بر اساس جنس، پيش بيني تحليل رفتگي از سبک کنترلي و نوع انگيزه (دو براي هر جنسيت) انجام شد. نتايج نشان داد که در مردان، عزت نفس بطور منفي با استفاده از سبک کنترلي (بتا=-0.19) پيش بيني مي شود. در زنان، عزت نفس با سبک کنترلي (بتا=-0.16) و بي انگيزه (بتا=-0.11) و با انگيزه دروني (بتا=11) پيش بيني مي شود. همچنين تحليل رفتگي در مردان، با سبک کنترلي (بتا=0.56) و بي انگيزه (بتا=0.32) و با انگيزه دروني (بتا=-0.11) بطور مثبت پيش بيني مي شود. در زنان، فرسودگي با سبک کنترلي (بتا=0.42) و بدون انگيزه (بتا=0.35) و با انگيزه دروني (بتا=0.15) بطور مثبت پيش بيني مي شد. اين مطالعه با ورزشکاران بر اهميت سبک بين فردي ايجاد شده توسط مربي به عنوان يک عامل کليدي براي انگيزه ورزشکار و به نوبه خود از رفاه و زوال آن تاکيد دارد. اگر چه بين جنس ها در متغيرهاي مطالعه اختلاف معني داري وجود دارد، اما ارتباطي که نظريه پيش بيني ها در هر دو جنس بسيار مشابه است.

 
کلید واژه: سبک کنترلي، انگيزه ورزشي، اعتماد به نفس، تحليل رفتگي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 62  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی