برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي رفتارهاي ارتقاء دهنده سلامت در بهورزان جوان مراکز بهداشتي درماني روستايي شهرستان اروميه

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: زارعي پور مرادعلي*,عبدالکريمي مهدي,دشتي سعيد,صدقياني فر علي,علي نژاد مهين,پورمحمد صابر
 
 *مرکز بهداشت اروميه، دانشگاه علوم پزشکي اروميه، اروميه
 
عنوان همایش: همايش ملي بهداشت و سلامت جوانان
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اروميه
زمان:  1394دوره 1
 
 
چکیده: 

مقدمه: رفتارهاي ارتقاء دهنده سلامت يکي از معيارهاي عمده تعيين کننده سلامت مي باشد که به عنوان عامل زمينه اي در عدم ابتلا به بسياري از بيماري ها شناخته شده است. اين مطالعه با هدف تعيين رفتارهاي ارتقاء دهنده سلامت و عوامل مرتبط با آن در بهورزان جوان شهرستان اروميه انجام گرفت.
روش ها: اين مطالعه اي توصيفي-تحليلي روي 210 بهورز جوان خانه هاي بهداشت مراکز بهداشتي درماني روستايي شهرستان اروميه در سال 1393 صورت گرفت. ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه اي مشتمل بر خصوصيات دموگرافيگي و عوامل مرتبط، رفتارهاي ارتقاء دهنده سلامت بود. روايي و پايايي اين پرسشنامه ها در مطالعات قبلي مورد تاييد قرار گرفته است. داده ها با آزمون هاي آماري کاي دو و آناليز واريانس يک طرفه تجزيه تحليل شدند.
نتايج: ميانگين نمره کلي رفتارهاي ارتقادهنده سلامت در بهورزان جوان
135.4±23.4 بود. بيشترين نمره در بعد مسووليت پذيري سلامت 35.37±6.37 و کمترين نمره در بعد فعاليت بدني 14.25±5.26 به دست آمد. نتايج اين مطالعه نشان داد که بين خودکارآمدي و نمره کلي رفتارهاي ارتقاء دهنده سلامت و تمام زير دامنه هاي آن همبستگي مثبت ومعني داري وجود داشت.(p<0.001) همچنين بين رفتارهاي ارتقاء دهنده سلامت با سطح اقتصادي، تحصيلات و جنس ارتباط آماري معني داري وجود داشت (p<0.05).
بحث و نتيجه گيري: با توجه به اهميت سبک زندگي ارتقا دهنده سلامت بهورزان جوان و تاثيري که بر سلامت خو و جامعه دارند به نظر مي رسد برنامه هاي آموزشي در راستاي بهبود رفتارهاي ارتقاء دهنده سلامت اين گروه که خود سطح اول ارايه مراقبتهاي بهداشتي را تشکيل مي دهند موثر باشد.

 
کلید واژه: رفتارهاي ارتقاء دهنده سلامت، بهورز ان جوان، مراکز بهداشتي درماني
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 185   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی