برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی ارتباط بین سلامت روان و سلامت معنوی در دانشجویان پرستاری مامایی دانشگاه آزاد ارومیه

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: زارعي پور مرادعلي*,رضايي مرادعلي منيره,عظيم پور افسانه,ابراهيمي رويا,رنجبرحاجي آبادي نگار
 
 *مرکز بهداشت اروميه، دانشگاه علوم پزشکي اروميه، اروميه
 
عنوان همایش: همايش ملي بهداشت و سلامت جوانان
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اروميه
زمان:  1394دوره 1
 
چکیده: 

مقدمه: معنويت و مولفه هاي آن به دليل تاثير بر سازه هاي روانشناختي و قابليت اثرگذاري بر عملکردهاي افراد در سال هاي اخير مورد توجه محققين قرار گرفته است. هدف اصلي اين پژوهش تعيين رابطه بين سلامت روان و سلامت معنوي در دانشجويان پرستاري مامايي دانشگاه آزاد اروميه است.
روش ها: اين مطالعه توصيفي-تحليلي بر روي 300 دانشجوي پرستاري- مامايي در سال 94 انجام شد. سلامت روان با استفاده از پرسشنامه سلامت روان
GHQ-28 و سلامت معنوي با استفاده از پرسشنامه سلامت معنوي پولوتزين و اليسون سنجيده شد. تجزيه تحليل داده ها با استفاد از نرم افزار spss16 و آزمون هاي آماري ANAOVA، همبستگي پيرسون، رگرسيون خطي انجام شد.
نتايج: نتايج اين مطالعه نشان داد 35 درصد دانشجويان مشکوک به اختلال روان بودند سلامت معنوي 39.3 درصد دانشجويان در حد متوسط و 60.7 درصد از سلامت معنوي بالا برخوردار بودند. با استفاده از ازمون آناليز واريانس نشان داد که سلامت روان با متغيرهاي جنسيت، سن، معدل و سلامت معنوي با جنس، رشته تحصيلي، وضعيت اقتصادي ارتباط معني دار داشت. همچنين نتايج نشان داد که بين سلامت روان و سلامت معنوي دانشجويان ارتباط معنادار (
r=0.58) وجود دارد. نتايج رگرسيون نشان داد که سلامت معنوي به طور معني دار (p<0.001) قادر به تبيين 0.46 واريانس سلامت روان دانشجويان مي باشد.
بحث و نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه از اهميت سلامت معنوي در پيش بيني سلامت روان دانشجويان حمايت مي کند. بنابراين به نظر مي رسد توجه به ارتقاي سلامت معنوي در بهبود در سلامت روان دانشجويان اين گروه مفيد خواهد بود.

 
کلید واژه: سلامت روان، سلامت معنوي، دانشجويان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 256   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی