برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی تاثیر کاربرد اینترنت بر نگرشهای فرهنگی و اخلاقی دانشجویان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: صدرخانلو ميترا*,حيدري شيوا,رنجبرحاجي آبادي نگار,پاكرو فرانك
 
 *گروه مامايي، واحد اروميه، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اروميه، ايران
 
عنوان همایش: همايش ملي بهداشت و سلامت جوانان
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اروميه
زمان:  1394دوره 1
 
 
چکیده: 

مقدمه: امروزه اينترنت به عنوان يکي از رسانه ها و ابزارهاي اصلي انتقال و گسترش ارزشهاي فرهنگي و اجتماعي، در رفتار قشر جوان به ويژه دانشجويان و تغيير رفتار اجتماعي آنان، نقش مهمي را ايفا مي کند. اين تحقيق با هدف بررسي تاثير اينترنت بر نگرشهاي فرهنگي و اخلاقي دانشجويان دانشگاه آزاد اروميه در سال 1394 انجام شد.
روش کار: در اين مطالعه توصيفي-مقطعي تعداد 364 دانشجوي مشغول به تحصيل در دانشگاه آزاد اسلامي واحد اروميه به شيوه خوشه اي انتخاب و با ابزاري مشتمل بر 5 بخش، تاثير اينترنت بر نگرشهاي فرهنگي و اخلاقي مورد بررسي قرار گرفتند. اطلاعات گردآوري شده با استفاده از نرم افزار
SPSS نسخه 20 و آزمونهاي آماري توصيفي و تحليلي تجزيه و تحليل شدند.
نتايج: بر اساس يافته هاي پژوهش،
%55.2 مرد و 61.3 درصد در طيف سني 21-18 سال بودند. %90.9 از شرکت کنندگان با کاربرد اينترنت آشنايي داشتند. به طور متوسط 5-3 ساعت در هفته از اينترنت استفاده مي کردند. براي 40.4 درصد شرکت کنندگان احترام به فرهنگ ملي و محلي در شبکه هاي اينترنتي مهم بود و اکثر شرکت کنندگان در صورت توهين به ارزشهاي اخلاقي، فرهنگي و باورهاي ديني در سايت بازديد شده حاضر نبودند مجددا ازآن سايت بازديد کنند.
بحث و نتيجه گيري: با توجه به نتايج پژوهش توصيه ميشود سياستهاي مبني بر حذف، کنترل، نظارت و همچنين توليد و مديريت محتوا در شبکه اينترنت ايجاد شود.

 
کلید واژه: اينترنت، نگرش فرهنگي، نگرش اخلاقي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 111   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی