برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی عوامل مرتبط با بهداشت بلوغ دانش آموزان پسر سال اول مقطع دوم متوسطه شهرستان مریوان با الگوی اعتقاد بهداشتی در سال 1394

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: قادري ناصح*,يوسفي فايق,تيموري پروانه,آرام احمدي محمد,ولي زاده روح اله,رحيمي ليلا,محمدي اميد
 
 *کميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشکي کردستان، سنندج، ايران
 
عنوان همایش: همايش ملي بهداشت و سلامت جوانان
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اروميه
زمان:  1394دوره 1
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: بلوغ و تغييرات جنسي و تحولات رواني ناشي از آن، يکي از مهمترين رويدادهاي زندگي هر فرد است. آگاهي و شناخت از اصول بهداشت دوران بلوغ و تغييرات حاصل از آن سبب ارتقاء سلامت و پيشگيري از بعضي رفتارهاي پرخطر خواهد بود. هدف از اين مطالعه تعيين عوامل مرتبط با بهداشت بلوغ دانش آموزان پسر سال اول مقطع دوم متوسطه شهرستان مريوان با الگوي اعتقاد بهداشتي در سال 1394مي باشد.
مواد و روش ها: مطالعه توصيفي-تحليلي حاضر به شيوه مقطعي بر روي 278 نفر از دانش آموزان پسر سال اول مقطع دوم متوسطه در سال 1394 انجام شد. در اين مطالعه آزمودني ها از بين 8 دبيرستان در سطح شهر مريوان به شيوه خوشه اي چند مرحله اي انجام گرديد. ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بهداشت بلوغ پسران بر اساس مدل اعتقاد بهداشتي بود. براي تحليل داده ها از نرم افزار
SPSS نسخه 17، آمار توصيفي و آزمون هاي c2 و t-test استفاده شد.
يافته ها: ميانگين سني دانش آموزان 14.5 سال بود. ميانگين نمرات آگاهي پسران در مورد اصول بهداشت دوران بلوغ 65.90 بود. ميانگين نمرات در مورد سازه هاي مدل اعتقاد بهداشتي، حساسيت درک شده 22.23، شدت درک شده 18.58، موانع درک شده 19.06، منافع درک شده 18.11 و راهنماي براي عمل 8.77 بود.
نتيجه گيري: يافته هاي اين مطاله کارايي مدل اعتقاد بهداشتي را در اتخاذ رفتارهاي پيشگيري و کنترل کننده از رفتارهاي پرخطر دانش آموزان پسر در مورد اصول بهداشت بلوغ را توصيف و تاييد مي کند. لذا انتظار مي رود برنامه هاي آموزشي متمرکز بر آموزش بهداشت بلوغ به خصوص با مدل اعتقاد بهداشتي در مدارس توسعه و مورد مفيد واقع شود.

 
کلید واژه: بهداشت دوران بلوغ، دانش آموزان پسر، مدل اعتقاد بهداشتي، شهر مريوان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 142   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی