برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی مقایسه ای میزان برخورداری از مهارتهای تصمیم گیری، حل مساله و تفکر خلاق در بین دانشجویان رشته های پزشکی و غیر پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: رضايي مراداعلي منيره*,زارعي پور مرادعلي,حيدري شيوا,رنجبرحاجي آبادي نگار,عظيم پور افسانه,ابراهيمي رويا
 
 *گروه مامايي، دانشکده پرستاري مامايي، دانشگاه آزاد اسلامي اروميه، اروميه، ايران
 
عنوان همایش: همايش ملي بهداشت و سلامت جوانان
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اروميه
زمان:  1394دوره 1
 
چکیده: 

مقدمه: نظر به اينکه برخورداري از مهارتهاي زندگي در تامين بهداشت رواني دانشجويان اهميت و نقش مهمي دارد، پژوهش حاضر با هدف تعيين ميزان برخورداري از مهارتهاي تصميم گيري، حل مساله و تفکرخلاق در بين دانشجويان رشته هاي پزشکي و غيرپزشکي دانشگاه آزاد اسلامي اروميه انجام گرفته است.
روش ها: در اين پژوهش توصيفي- تحليلي تعداد 400 نفر دانشجو وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه اي مشتمل بر خصوصيات دموگرافيگي و 3 مهارت تصميم گيري، حل مساله و تفکر خلاق برگرفته از آزمونهاي روانشناختي و تستهاي روانسنجي بود.
تجزيه و تحليل داده ها با استفاد از نرم افزار
spss22 و آزمون هاي آماري ANAOVA و T - مستقل انجام شد.
نتايج: ميانگين نمرات مهارتهاي زندگي دانشجويان
73.5±12.1 بود. بين مهارتهاي زندگي با مقطع تحصيلي، سال تحصيلي، رتبه تولد، وضعيت اقتصادي، وضعيت تحصيلي و شغل والدين ارتباط آماري معني داري وجود داشت (p<0.05) ميانگين کل نمرات مهارتهاي زندگي و ابعاد تصميم گيري، حل مساله، تفکر خلاق بين دو گروه متفاوت بود.همچنين نتايج نشان داد مهارتهاي زندگي در بعد تصميم گيري دانشجويان علوم پزشکي در مقايسه با غير علوم پزشکي بيشتر و از لحاظ آماري معنادار بود (p<0.05).
بحث و نتيجه گيري: با توجه به نتايج پژوهش، انجام تحقيقات جامع و گسترده تر در اين زمينه و نيز برگزاري همايش و کارگاه هاي آموزش مهارتهاي زندگي براي دانشجويان به ويزه دانشجويان غيرعلوم پزشکي و کم مهارت، بعنوان يک روش پيشگيرانه در حوزه بهداشت رواني، ميتواند اثرات مفيدي در افزايش سطح سلامت رواني و کاهش مشکلات و نابهنجاريهاي رواني دانشجويان به همراه داشته باشد.

 
کلید واژه: مهارت هاي زندگي، سلامت روان، دانشجويان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 122   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی