برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی رابطه سلامت معنوی و سلامت عمومی در جوانان شهر ارومیه

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: پاشايي قطلو شاهين*,ساسان نرگس آباد اكبر,صابرنعمتي رسول,معصومي وحيد,پاشايي قطلو شيوا,اسمعيليان سميه
 
 *باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد اروميه، دانشگاه آزاد اسلامي، اروميه، ايران
 
عنوان همایش: همايش ملي بهداشت و سلامت جوانان
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اروميه
زمان:  1394دوره 1
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: افزايش سلامت جوانان به عنوان يک سياست مهم در نظام جمهوري اسلامي ايران به شمار مي رود. از آن جايي که سلامت معنوي به عنوان يک فاکتور تاثيرگذار در رشد و تعالي انسان ها در نظر گرفته مي شود، اين مطالعه جهت بررسي ارتباط بين سلامت معنوي بر سلامت عمومي جوانان طراحي و اجرا گرديد.
روش کار: در اين مطالعه توصيفي- همبستگي تعداد 210 نفر از جوانان شهر اروميه در سال 1394 و با روش نمونه گيري تصادفي مورد بررسي قرار گرفتند. ابزار گردآوري داده، پرسش نامه دموگرافيک، سلامت معنوي و سلامت عمومي (
GHQ-28) مي باشد. در نهايت داده هاي پرسش نامه با استفاده از آزمون هاي توصيفي آماري و پيرسون توسط نرم فزار SPSS-21 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج: ميانگين سني جوانان
23.71±.42 بود. 60 درصد شرکت کنندگان مذکر بودند. بين تحصيلات عالي و سلامت عمومي رابطه مستقيمي وجود داشت (p<0.05). بين سلامت معنوي و سلامت عمومي در همه ابعاد رابطه مستقيمي وجود داشت (p<0.05).
بحث و نتيجه گيري: بر اساس يافته هاي اين پژوهش بين افزايش سلامت معنوي با افزايش سلامت عمومي رابطه مستقيمي وجود داشت. لذا پيشنهاد مي شود برنامه هاي آموزشي و فرهنگي مناسبي جهت افزايش سلامت معنوي که به دنبال آن افزايش سلامت عمومي در جوانان را در پي دارد، اجرا شود.

 
کلید واژه: جوانان، سلامت معنوي، سلامت عمومي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 201   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی