برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي تاثير توليد ناب در افزايش سودآوري شرکت تراکتورسازي تبريز

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: نقد پرويز*
 
 *دانشگاه تهران، پرديس بين المللي ارس
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي مديريت و كارآفريني با تاكيد بر شرايط اقتصاد مقاومتي
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه هم انديشان مبتكر رادمان
زمان:  1396دوره 3
 
 
چکیده: 

جهاني شدن و افزايش رقابت جهاني در دهه هاي اخير تاتيرات شگرفي بر صنايع و سازمان ها داشته است، بگونه اي که محققين و دانشمندان تحقيقات بسياري درباره بهبود شيوه هاي توليد انجام داده اند که ناب کردن توليد يکي از الزامات اجتناب ناپذير و ضروري شرکت ها مي باشد. هدف پژوهش حاضر بررسي تاثير توليد ناب در افزايش سودآوري سرکت تراکتور سازي تبريزمي باشد.
جامعه مورد مطالعه اين تحقيق، شرکت تراکتورسازي تبريز مي باشد که به طور تصادفي 384 انتخاب و پرسشنامه اجراء گرديد. روش تحقيق در اين پژوهش پيمايشي از نوع توصيفي و تحليلي بود و اطلاعات از طريق پرسشنامه محقق ساخته جمع آوري شد. براي تجزيه و تحليل داده هاي گردآوري شده از نرم افزار
SPSS استفاده شد.
نتايج تحقيق نشان داد بين توليد ناب و سودآوري شرکت تراکتورسازي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد و رابطه ميان توليد ناب و سودآوري با ضريب همبستگي
0.899 و سطح معناداري زير 0.05 و شدت 1.08 به اثبات رسيد.

 
کلید واژه: بهبودمستمر، جهاني شدن، سودآوري، ناب کردن توليد
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 121   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی