برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي و پيش بيني تغييرات مديريت دانش بر اساس فرهنگ سازماني (مطالعه موردي: شرکت سيمان ايلام)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: رضايي رامين*,كاراوند اميد
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شوشتر
 
عنوان همایش: همايش ملي پژوهش هاي مديريت و علوم انساني در ايران
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی: موسسه پژوهشي مديريت مدبر
زمان:  1396دوره 3
 
 
چکیده: 

هدف اين مقاله پيش بيني تغييرات مولفه هاي مديريت دانش بر اساس فرهنگ سازماني است. تحقيق حاضر به لحاظ هدف کاربردي، به لحاظ ماهيت توصيفي، به لحاظ روش اجرا پيمايشي مي باشد. جامعه آماري اين پژوهش مديران و کارکنان شرکت سيمان شهر ايلام در سال 1395 مي باشد. جامعه آماري شامل، مديران و کارکنان شرکت سيمان شهر ايلام بودند. حجم نمونه 100 نفر تعيين گرديد. شيوه نمونه گيري تصادفي ساده بود. براي اندازه گيري مديريت دانش از پرسشنامه 26 سوالي که مديريت دانش را در 4 بعد اجتماعي سازي، بيروني سازي، ترکيب و دروني سازي اندازه گيري مي کند، استفاده شد. جهت سنجش فرهنگ سازماني از پرسشنامه فرهنگ سازماني دنيسون (2000) در 4 بعد، شامل مشارکت سازماني، سازگاري سازماني، انطباق پذيري سازماني و ماموريت و رسالت سازماني استفاده شد. براي بررسي روايي پرسشنامه از روايي محتوايي که شامل روايي قضاوتي (اظهارنظر صاحب نظران) و صوري است استفاده شد. همچنين ميزان ضريب آلفاي کرونباخ بدست آمده براي متغير فرهنگ سازماني (0.867) و متغير مديريت دانش (0.827)، بالاتر از 0.7 بود که بيانگر هماهنگي دروني گويه ها و تاييد پايايي پرسشنامه بود. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از تي تک نمونه اي، ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون دو متغيره با کاربرد نرم افزار SPSS22 انجام گرفت. نتايج نشان داد، مقدار آماره t براي متغير ميزان فرهنگ سازماني، و مديريت دانش از مقدار بحراني 1.96 بزرگتر بود و به بيان ديگر اختلاف ميانگين متغيرهاي مورد مطالعه از عدد 3 معنادار بود، لذا مي توان گفت ميانگين بالاتر از ميانگين مفروض (3) بود. بنابراين مي توان گفت فرهنگ سازماني و مديريت دانش در جامعه مورد مطالعه از وضعيت مناسبي برخوردار بودند. ميزان ضريب رگرسيون نيز بيانگر اين بود که، به ازاء يک واحد افزايش در ارتقاء فرهنگ سازماني در شرکت، مولفه هاي مديريت دانش شامل: اجتماعي سازي، بيروني سازي، ترکيب و دروني سازي به ترتيب 52 درصد، 43.5 درصد، 23.5 و 24.9 درصد افزايش مي يافت.

 
کلید واژه: مديريت دانش، فرهنگ سازماني، مدل دنيسون، مدل نوناکا و تاکوچي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 117   pdf-file
 


moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی