برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تعیین و اولویت بندی استراتژی های منابع انسانی بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن با رویکرد تکنیک تحلیل عاملی (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه ای خوزستان)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: كاراوند اميد*,رضايي رامين
 
 *
 
عنوان همایش: همايش ملي پژوهش هاي مديريت و علوم انساني در ايران
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه پژوهشي مديريت مدبر
زمان:  1396دوره 3
 
 
چکیده: 

هدف اين مقاله تعيين و اولويت بندي استراتژي هاي منابع انساني بر اساس مدل کارت امتيازي متوازن با رويکرد تکنيک تحليل عاملي است. روش پژوهش پيمايشي و به لحاظ هدف، کاربردي، به لحاظ فرايند اجرا، مقطعي و از نوع توصيفي-همبستگي است. جامعه آماري کارکنان شرکت برق منطقه اي خوزستان (2358 نفر) است. بر اساس جدول مورگان حجم نمونه 331 نفر برآورد شد که جهت اطمينان 350 پرسشنامه توزيع شد. شيوه نمونه گيري تصادفي طبقه بندي شده بود. جهت سنجش متغيرهاي تحقيق از پرسشنامه محقق ساخته شامل 37 سوال استفاده شد. براي بررسي روايي پرسشنامه از روايي قضاوتي (اظهارنظر صاحب نظران) استفاده شد. ميزان ضريب آلفاي کرونباخ محاسبه شده براي متغيرهاي ارزيابي عملکرد مالي (0.78)، ارزيابي عملکرد فرآيندهاي داخلي (0.85)، ارزيابي عملکرد مشتريان (0.84) و ارزيابي رشد و يادگيري (0.89) بالاتر از 0.7 بود که بيانگر هماهنگي دروني گويه ها و تاييد پايايي پرسشنامه ها بود. به منظور بررسي سوالات تحقيق از آزمون هاي استنباطي (تحليل عاملي اکتشافي، تي تک نمونه اي و آزمون فريدمن) با کاربرد نرم افزار SPSS22 و جهت بررسي برازش مدل معادلات ساختاري تحقيق از نرم افزار AMOS22 استفاده شد. نتايج نشان داد، در مجموع 4 عامل اصلي شناسايي شده اند که ارزيابي عملکرد فرآيندهاي داخلي حدود 23 درصد، ارزيابي عملکرد مالي حدود 15 درصد، ارزيابي رشد و يادگيري حدود 9.5 درصد و ارزيابي عملکرد مشتريان حدود 7 درصد از واريانس استراتژي هاي منابع انساني را تبيين کردند. همچنين مقدار آماره t، از مقدار بحراني 1.96 بزرگتر بود و در ناحيه بحراني آزمون قرار داشت و به بيان ديگر اختلاف ميانگين از عدد 3 معنادار بود، لذا ميانگين متغيرهاي ارزيابي عملکرد مالي، ارزيابي عملکرد فرآيندهاي داخلي، ارزيابي عملکرد مشتريان و ارزيابي رشد و يادگيري بالاتر از ميانگين مفروض (3) بود و اين بيانگر اين بود که ميزان عملکرد مالي، عملکرد فرآيندهاي داخلي، ارزيابي عملکرد مشتريان و عملکرد رشد و يادگيري شرکت برق منطقه اي خوزستان از نظر جامعه مورد مطالعه از وضعيت مناسبي برخوردار بوده است. همچنين نتايج نشان داد که، متغير ارزيابي عملکرد مشتريان بالاترين اهميت را در استراتژي هاي منابع انساني از نظر پاسخگويان داشت. متغير ارزيابي عملکرد فرايندهاي داخلي و ارزيابي عملکرد مالي در درجه دوم و سوم اهميت قرار داشتند، از طرف ديگر متغير عامل ارزيابي رشد و يادگيري از کمترين درجه اهميت برخوردار بود.

 
کلید واژه: استراتژي، منابع انساني، عملکرد مالي، رشد و يادگيري، کارت امتيازي متوازن
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 105   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی