برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثير تمرينات ورزشي شخصي سازي شده سرعتي تناوبي شديد و تمرينات ترکيبي توصيه شده انجمن ديابت بر سطوح آيريزين در زنان ديابتي نوع دو

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: نازلي عباس*,بهنام مقدم محدثه,زارعي مهلا
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي کرمان
 
عنوان همایش: همايش ملي دستاوردهاي علوم ورزشي و سلامت
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  مركز آموزش تخصصي ورزش و هنر بيدار دل، دانشگاه علوم پزشكي آبادان
زمان:  1396دوره 1
 
 
چکیده: 

هدف از تحقيق حاضر بررسي تاثير هشت هفته تمرين سرعتي اينتروال شديد و ترکيبي شخصي سازي شده بر ميزان آيريزين سرمي و مقاومت به انسولين در زنان ديابتي نوع دو بود. 42 زن ديابتي نوع دو، با دامنه سني 45 تا 60 سال، بر اساس مقادير هموگلوبين گليکوزيله (HbA1c) به طور تصادفي در گروه هاي تمرين ترکيبي،  SITو کنترل قرار گرفتند. تمريني ترکيبي شامل هشت هفته، سه جلسه در هفته تمرين استقامتي با 60 درصد حداکثر ضربان قلب و دو جلسه تمرين مقاومتي با 70 درصد يک تکرار بيشينه، تمرين SIT شامل هشت هفته، سه جلسه در هفته 4 تا 10 تکرار آزمون وينگيت 30 ثانيه اي بر روي ارگومتر با حداکثر تلاش بود. گروه کنترل هيچ گونه تمريني نداشت. سطوح شاخص هاي گلوکز ناشتا، انسولين و آيريزين 24 ساعت قبل و 48 ساعت بعد از آخرين جلسه تمريني در هفته هشتم اندازه گيري شد. براي سنجش ميزان گلوکز ناشتا و انسولين سرمي به ترتيب از کيت هاي Pars ساخت کشور ايران و کيت  Diaplusساخت کشور آمريکا به روش الايزا، براي برآورد ميزان آيريزين سرمي از کيت هاي تخصصي الايزا مدل (Eastbiopharm Co CK-E90905 angzhou) استفاده گرديد. از آزمون هاي آماري کولموگروف اسميرونف، جهت تعيين تفاوت هاي درون گروهي، از آزمون T وابسته، جهت تعيين تفاوت هاي ميان گروه ها از روش آماري تحليل آنوا و درصورت معني داري از آزمون LSD براي تعيين اختلاف بين گروه ها استفاده گرديد. اندازه گيري ها نشان داد که توزيع داده هاي طبيعي و سطوح آيريزين در گروه  SITدر مقايسه باگروه ترکيبي وکنترل افزايش غير معني داري داشت (p=0.767) و مقاومت انسوليني در گروه هاي ترکيبي (P=0.001) و گروه (P=0.001) SIT به صورت معني داري کاهش يافت، بنابراين مي توان گفت هشت هفته تمرين SIT براي بهبود مقاومت انسوليني بيماران ديابتي نوع دو موثر است.

 
کلید واژه: آيريزين، تمرين سرعتي اينتروال شديد SIT، تمرين ترکيبي، مقاومت انسوليني، هموگلوبين گليکوزيله (HbA1c)
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 147   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی