برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تحليل عوامل موثر بر توسعه ورزش هاي پايه در مدارس ابتدايي شهر اهواز

نوع ارائه: ----
نویسنده: جهانتاب عباس*,مهدي پور عبدالرحمن,خطيبي امين
 
 *دانشگاه شهيد چمران اهواز
 
عنوان همایش: همايش ملي دستاوردهاي علوم ورزشي و سلامت
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  مركز آموزش تخصصي ورزش و هنر بيدار دل، دانشگاه علوم پزشكي آبادان
زمان:  1396دوره 1
 
 
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر تحليل عوامل موثر بر توسعه ورزش هاي پايه در مدارس ابتدايي شهر اهواز بود. جامعه آماري اين تحقيق شامل کليه معلمان ورزش مرد و زن شهرستان اهواز بود که حدود N=521 نفر مي باشد. حجم نمونه اين پژوهش نيز با استفاده از جدول مورگان برآورد گرديده و به تعداد n=220 نفر برآورد شد. نمونه ها در اين تحقيق به روش نمونه گيري تصادفي سيستماتيک انتخاب شدند. ابزار تحقيق پرسشنامه محقق ساخته بود. پايايي پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ 0.84 بدست آمد. روايي صوري و محتوايي پرسشنامه با استفاده از نظر متخصصان و اساتيد دانشگاه و روايي سازه با استفاده از تحليل عاملي اکتشافي محاسبه شده، که از نظر آماري رضايت بخش بود (KMO=0.634). جهت تجزيه و تحليل داده ها از آزمون tتک نمونه اي براي شناسايي عوامل موثر بر توسعه ورزش هاي پايه همچنين از آزمون رتبه اي فريدمن براي رتبه بندي عوامل موثر بر توسعه ورزش هاي پايه در مدارس استفاده شد. يافته هاي پژوهش نشان داد که نه عامل فرهنگي و اجتماعي، مديريتي و سازماني، اقتصادي، نيروي انساني متخصص، امکانات و تجهيزات، انگيزشي، زماني، آب و هوا و رسانه اي بر توسعه ورزش هاي پايه در مدارس ابتدايي شهر اهواز رابطه مثبت و معني داري دارد. همچنين از ديدگاه پاسخ گويان عامل مديريتي و سازماني به عنوان اولويت اول و آب و هوا به عنوان اولويت آخر در عوامل موثر بر توسعه ورزش هاي پايه در مدارس ابتدايي شهر اهواز شناخته شد.

 
کلید واژه: ورزش پايه، مدارس، توسعه
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 202   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی