برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر مصرف کوتاه مدت مکمل خرفه بر شاخص LDH پس از کوفتگی عضلانی تاخیری در زنان فعال

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: گلکار نيلان*,ارشادي روح اله,هاشمي فخرالسادات
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بوشهر، بوشهر، ايران
 
عنوان همایش: همايش ملي دستاوردهاي علوم ورزشي و سلامت
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  مركز آموزش تخصصي ورزش و هنر بيدار دل، دانشگاه علوم پزشكي آبادان
زمان:  1396دوره 1
 
چکیده: 

فعاليت ورزشي با وجود فوايد فراوان براي ورزشكاران و عموم مردم مي تواند موجب بروز آسيب هايي نيز شود. يکي از رايج ترين اين آسيبها، کوفتگي عضلاني تاخيري است، که اغلب بر اثر فعاليتهاي برونگرا در تمامي افراد بويژه به هنگام ورزش شديد رخ مي دهد. از اين رو هدف از پژوهش حاضر بررسي تاثير مصرف کوتاه مدت مکمل خرفه بر شاخص LDH پس از کوفتگي عضلاني تاخيري در زنان فعال بود. مطالعه حاضر از نظر روش، نيمه تجربي و از نظر تاثير از نوع کاربردي مي باشد. بدين منظور از 26 آزمودني زن فعال (که در هفته سه جلسه تمرين داشتند) با ميانگين سن 24.36 سال، وزن 57.82 کيلو گرم و قد 162.64 سانتيمتر به يک گروه تجربي (13 نفر) وگروه دارونما (13 نفر) تقسيم شدند. آزمودني به مدت 7 روز از 72 ساعت قبل تا 72 ساعت بعد از تمرين به ميزان 1200 ميلي گرم مکمل خرفه در هر روز مصرف کردند. شرکت کنندگان 5 ست با دستگاه جلو ران با 70 درصد قدرت بيشينه خود و تا مرز خستگي تمرين مقاومتي را انجام دادند. شاخص هاي آسيب سلولي LDH (لاکتات دهيدروزناز) قبل از اجراي پروتکل 24، 48 و72 ساعت پس از آن اندازه گيري شد. فرضيه  تحقيق با استفاده از روش آماري تحليل واريانس با اندازه گيري هاي مکرر عاملي (طرح مخلوط درون و بين گروهي)  مورد تحليل قرارگرفت. پس از مشاهده تفاوت معني دار، از آزمون تعقيبي بن فروني استفاده شد. سطح معني داري نيز براي تمام محاسبات (p<0.05) تعيين گرديد. نتايج حاصل از تحقيق نشان داد که غلظت آنزيم لاکتات دهيدروزناز که يک مارکر بيوشيميايي اصلي حاصل از کوفتگي عضلاني مي باشد، در گروه تجربي (مصرف مکمل خرفه) نسبت به گروه دارونما کاهش معني داري داشته است. از اين رو مشاهده شد که مکمل خرفه موجب کاهش کوفتگي عضلاني تاخيري مي گردد.

 
کلید واژه: مکمل خرفه، LDH، کوفتگي عضلاني، زنان فعال
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 96   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی