برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر مکمل زنجبیل بر نشانگر FFA پس از یک وهله فعالیت هوازی تا سر حد واماندگی در زنان داری اضافه وزن شهرستان برازجان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: نيك فرجام مريم*,هاشمي فخرالسادات,ارشادي روح اله
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بوشهر، بوشهر، ايران
 
عنوان همایش: همايش ملي دستاوردهاي علوم ورزشي و سلامت
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  مركز آموزش تخصصي ورزش و هنر بيدار دل، دانشگاه علوم پزشكي آبادان
زمان:  1396دوره 1
 
 
چکیده: 

هدف اصلي تحقيق حاضر بررسي تاثير مکمل زنجبيل بر نشانگر FFA پس از يک وهله فعاليت هوازي تا سر حد واماندگي در زنان داري اضافه وزن شهرستان برازجان بود. تحقيق حاضر از نظر روش نيمه تجربي و از نظر هدف، کاربردي مي باشد. آزمودني هاي تحقيق 20 نفر از زنان شهرستان برازجان با ميانگين سن  27.72سال، قد 162.12 سانتيمتر، 80.53 کيلو گرم و نمايه توده 30.72 بودند که در دو گروه تجربي (مکمل زنجبيل و تمرين هوازي 10نفر) و گروه کنترل ( تمرين هوازي 10 نفر) قرار گرفتند. يک هفته قبل از اجراي فعاليت هوازي، حداکثر اکسيژن مصرفي آزمودنيها، جهت تعيين شدت تمرينات، اندازه گيري شد. پروتکل تمريني شامل 40 دقيقه فعاليت هوازي بصورت جاگينگ با شدت 60 درصد ضربان قلب بيشنه بود. شرکت کنندگان 45 دقيقه قبل از شروع فعاليت، يک گرم دارونما گروه کنترل و يک گرم مکمل زنجبيل مصرف کردند. قبل و بلافاصله بعد از اجراي تمرين ميزان اسيدهاي چرب آزاد خون آزمودنيها اندازه گيري شد. براي اين منظور پنج ميلي ليتر از خون وريدي دست راست آزمودني ها در حالت نشسته، توسط متخصص آزمايشگاه و به داخل لوله هموليز منقل شد. جهت جدا سازي سرم از لخته با لوبه هاي هموليز با دور  (rpm) 500به مدت 3 دقيقه سانتريفيوژ و سرم تشکيل شده به عنوان نمونه داخل دو ميکروتيوپ با حجم 2 ميلي ليتر منتقل و جهت نگهداري به دماي 21 درجه سانيگراد منتقل گرديد. جهت بررسي فرضيات تحقيق از آزمون t همبسته و t مستقل استفاده شد. ضمنا آزمون كلموگروف- اسميرونف جهت بررسي طبيعي بودن توزيع مورد استفاده قرار گرفت. سطح معناداري نيز براي تمام محاسبات (P<0.05) در نظر شد. نتايج تحقيق نشان داد ميزان تغييرات اسيد هاي چرب آزاد(FFA)  در گروه تجربي (مصرف مکمل زنجبيل همراه با تمرين هوازي) بطور معني داري نسبت به گروه کنترل (تمرين هوازي) افزايش يافته است. نتايج حاکي از اين بود که تمرين هوازي به همراه مکمل زنجبيل بر روي افزايش چربي سوزي در بدن اثرگذار است. از اين رو مصرف مکمل زنجبيل به همراه تمرين هوازي براي افراد چاق و داراي اضافه وزن در جهت کاهش چربي بدن پيشنهاد مي گردد.

 
کلید واژه: مکمل زنجبيل، FFA، فعاليت هوازي، اضافه وزن، چاقي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 76   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی