برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر مکمل زنجبیل به همراه فعالیت هوازی تا سر حد واماندگی بر غلظت گلیسرول در زنان داری اضافه وزن

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: نيك فرجام مريم*,هاشمي فخرالسادات,ارشادي روح اله
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بوشهر، بوشهر، ايران
 
عنوان همایش: همايش ملي دستاوردهاي علوم ورزشي و سلامت
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  مركز آموزش تخصصي ورزش و هنر بيدار دل، دانشگاه علوم پزشكي آبادان
زمان:  1396دوره 1
 
چکیده: 

اضافه وزن و چاقي يکي از معضلات بزرگ در هرجامعه محسوب مي شود که پيامد هر دوي آنها مبتلا شدن افراد به بيماري هاي مختلف مي باشد. از اين رو هدف اصلي تحقيق حاضر بررسي تاثير مکمل زنجبيل به همراه فعاليت هوازي تا سر حد واماندگي بر غلظت گليسرول در زنان داري اضافه وزن بود. تحقيق حاضر از نظر روش نيمه تجربي و از نظر هدف، کاربردي مي باشد. آزمودني هاي تحقيق 20 نفر از زنان شهرستان برازجان با ميانگين سن 27.72 سال، قد 162.12 سانتيمتر، 80.53 کيلو گرم و نمايه توده 30.72 بودند که در دو گروه تجربي (مکمل زنجبيل و تمرين هوازي 10 نفر) و گروه کنترل (تمرين هوازي 10 نفر) قرار گرفتند. يک هفته قبل از اجراي فعاليت هوازي، حداکثر اکسيژن مصرفي آزمودنيها، جهت تعيين شدت تمرينات، اندازه گيري شد. پروتکل تمريني شامل 40 دقيقه فعاليت هوازي بصورت جاگينگ با شدت 60 درصد ضربان قلب بيشنه بود. شرکت کنندگان 45 دقيقه قبل از شروع فعاليت، يک گرم دارونما گروه کنترل و يک گرم مکمل زنجبيل مصرف کردند. قبل و بلافاصله بعد از اجراي تمرين ميزان گليسرول خون آزمودنيها اندازه گيري شد. براي اين منظور پنج ميلي ليتر از خون وريدي دست راست آزمودني ها در حالت نشسته، توسط متخصص آزمايشگاه و به داخل لوله هموليز منقل شد. جهت جدا سازي سرم از لخته با لوبه هاي هموليز با دور 500 (rpm) به مدت 3 دقيقه سانتريفيوژ و سرم تشکيل شده به عنوان نمونه داخل دو ميکروتيوپ با حجم 2 ميلي ليتر منتقل و جهت نگهداري به دماي 21 درجه سانتيگراد منتقل گرديد. جهت بررسي فرضيات تحقيق از آزمون t همبسته و t مستقل استفاده شد. ضمنا آزمون كلموگروف- سميرونف جهت بررسي طبيعي بودن توزيع مورد استفاده قرار گرفت. سطح معني داري نيز براي تمام محاسبات (p<0.05) در نظر گرفته شد. نتايج تحقيق نشان داد ميزان تغييرات غلظت گليسرول در گروه تجربي (مصرف مکمل زنجبيل همراه با تمرين هوازي) بطور معني داري نسبت به گروه کنترل (تمرين هوازي) افزايش يافته است. نتايج حاکي از اين بود که تمرين هوازي به همراه مکمل زنجبيل بر روي افزايش چربي سوزي در بدن اثرگذار است. از اين رو مصرف مکمل زنجبيل به همراه تمرين هوازي براي افراد چاق و داراي اضافه وزن در جهت کاهش چربي بدن پيشنهاد مي گردد.

 
کلید واژه: مکمل زنجبيل، گليسرول، فعاليت هوازي، چاقي، اضافه وزن
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 147   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی