برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثير هشت هفته تمرينات منتخب پيلاتس بر قدرت عضلات پلانتارفلکسور و دامنه حرکتي مچ پاي زنان سالمند

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: مرجاني محمدابراهيم*,كمالي عاطفه
 
 *دانشگاه فرهنگيان، تهران، ايران
 
عنوان همایش: همايش ملي دستاوردهاي علوم ورزشي و سلامت
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  مركز آموزش تخصصي ورزش و هنر بيدار دل، دانشگاه علوم پزشكي آبادان
زمان:  1396دوره 1
 
 
چکیده: 

ازجمله عوامل مهم ناتواني درافراد سالمند مي توان به تغيير پوسچر بدن و کاهش قدرت عضلات اشاره نمود. چون قدرت عضلاني از اجزاي اصلي تعادل و توانايي در راه رفتن محسوب مي شود، بنابراين با کاهش قدرت عضلات و دامنه حرکتي مفاصل، خطر زمين خوردن افراد سالمند، افزايش مي يابد. از اينرو هدف از پژوهش حاضر، تاثير يک دوره تمرينات منتخب پيلاتس بر قدرت عضلات پلانتارفلکسور و دامنه حرکتي مچ پاي زنان سالمند است. در اين مطالعه، 23 زن سالمند به طور تصادفي انتخاب و به دو گروه تجربي (12 نفر)، با ميانگين و انحراف معيار سن 4.63±60.25 سال، وزن 8.73±67.66 کيلو گرم و قد 5.87±160.71 سانتي متر و گروه شاهد (11 نفر)، با ميانگين و انحراف معيار سن 7.28±63.09 سال، وزن 12.64±60.80 کيلوگرم و قد 5.25±158.95 سانتي متر، تقسيم شدند.گروه تجربي هشت هفته، هرهفته سه جلسه و هر جلسه 60 دقيقه به اجراي تمرينات منتخب پيلاتس پرداختند، گروه شاهد فقط به فعاليت هاي معمول روزانه خود مي پرداختند. قدرت عضلات پلانتارفلکسور و دامنه حرکتي مفصل مچ پاي آزمودني هاي هر دوگروه بترتيب با استفاده از دينامومتر ديجيتال قابل حمل و گونيامتر، قبل و بعد از هشت هفته اندازه گيري شد. داده هاي پژوهش حاضر با استفاده از آزمون ANOVA و در سطح معني داري 0.05 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. براساس يافته هاي پژوهش، پس از اجراي 8 هفته تمرينات منتخب پيلاتس، تفاوت معني داري در قدرت عضلات پلانتارفلکسورمچ پاي راست و چپ گروه تجربي نسبت به گروه شاهد مشاهده شد (P=0.002 و P=0.001). از لحاظ آماري، در دامنه حرکتي مفصل مچ پاي هردو گروه تجربي و شاهد تفاوت معني داري مشاهده نشد. با توجه به نتايج پژوهش، چنين به نظر مي رسد که تمرينات منتخب پيلاتس بر قدرت عضلات پلانتار فلکسور مچ پاي زنان سالمند اثر گذار بوده و باعث مي شود که اين افراد در طول فعاليت هاي روزمره کمتر در معرض خطر زمين خوردن قرار گيرند؛ بنابراين پيلاتس را مي توان بعنوان ورزش پيشنهادي براي تقويت عضلات سالمندان ارائه نمود.

 
کلید واژه: تمرينات پيلاتس، قدرت عضلات پلانتارفلکسور، دامنه حرکتي مفصل مچ پا، زنان سالمند
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 120   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی